Вакансии в TSI | TSI

Your question

Будем рады дать ответы на любые ваши вопросы!

Вакансии в TSI

Ассоц. Профессор / Директор учебной программы (Aвиационный транспорт) - до 30 августа 2020 г.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt un vadīt mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības un studiju darbu.
 • Izstrādāt mācību metodiskos materiālus (arī Moodle sistēmā), gatavot un vadīt klātienes un tālmācības augsti kvalificētas lekcijas, nodarbības, seminārus latviešu un angļu valodā (studiju kursi - Siltuma dzinēju teorija; Aviācijas dzinēju vadības sistēmas; Propellers un tā vadības sistēmas; Aviācijas tehnikas drošība un diagnosticēšana; Aviotehnikas ražošanas tehnoloģija).
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē (Gaisa transports un infrastruktūra).
 • Vadīt un recenzēt noslēguma darbus.
 • Rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt zinātnes nozarei atbilstošus rakstus starptautiskās citējamības datu bāzēs un/vai izstrādāt / publicēt mācību līdzekļus.
 • Veikt studiju programmas “Aviācijas transports” vispārēju vadību un pilnveidi, pamatojoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un izglītības likumdošanas normatīvajiem aktiem.
 • Sastādīt studiju plānus, formulēt studiju programmā iekļauto studiju kursu sastāvu un apjomu.
 • Piedalīties studiju programmas un studiju virziena akreditācijas nepieciešamajās darbībās.
 • Kontrolēt studiju kursu atbilstību uzstādītajiem studiju programmas mērķiem un plānotiem studiju rezultātiem, mūsdienu izglītības attīstības tendencēm un industrijas prasībām.
 • Izstrādāt metodiskos norādījumus programmas noslēguma pārbaudījumiem (valsts eksāmena jautājumi, prasības noslēgumu darba uzdevumiem un saturam, tā novērtēšanas kritēriji).
 •  Nodrošināt studiju programmu ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu.
 • Veikt citus līdzīga satura uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu.

 

Galvenās prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (doktora grāds) inženierzinātnēs (gaisa transports).
 • Labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Praktiskā darba pieredze augstskolā vai tai pielīdzināma - ne mazāk kā 3 gadi.
 • Augsta pedagoģiska un zinātniskā profesionālā kompetence. Zināšanas un izpratne par mūsdienu apmācības metodēm.
 • Iepriekšējas publikācijas, uzstāšanās starptautiskajās konferencēs, bakalaura, maģistra, doktora darbu vadīšana pēdējo 6 gadu laikā.
 • Labas datorprasmes: MS Office, Internet.
 • Spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
 • Teicamas komunikāciju un sadarbības prasmes, tai skaitā ar starptautiskiem partneriem.

 

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā un motivācijas vēstule;
 • CV Eiropass un Eiropass valodu pase (latviešu un angļu valodā);
 • akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • dokumentu kopijas (augstākās izglītības diploma, zinātņu doktora diploma, akadēmiskā nosaukuma diploma, apliecība par valsts valodas prasmi (tiem pretendentiem, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā) uzrādot oriģinālus, ja nav iesniegti TSI personāla daļā;
 • publikāciju saraksts (pēdējie 6 gadi);
 • zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādīt savu lomu un paveikto projektā;
 • citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātus, licences utml).

 

Piedāvājam:

 • Visas sociālās garantijas;
 • atalgojumu 1425.00 EUR bruto mēnesī par pilnu slodzi;
 • dalību TSI organizētajos pasākumos, t.sk., konferencēs un semināros;
 • dalību projektos;
 • darba vietu Lomonosova ielā 1, Rīga;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas Transporta un sakaru institūta mājaslapā (beigu termiņš ir 2020.gada 30.augustam).

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Transporta un sakaru institūta Lomonosova ielā 1, 403.kab., Rīgā, LV-1019 vai iesūtot elektroniski (ar ieskanētu parakstu vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz sekojošu e-pasta adresi: PVAD@tsi.lv.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS „Transporta un sakaru institūts” (reģistrācijas Nr.40003458903), Lomonosova iela 1, Rīga.

 

Актуальные вакансии на портале www.cv.lv

Выберите услугу
Сумма оплаты
EUR
Имя, Фамилия
Э. почта