Vakances TSI | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Vakances TSI

DOKTORANTU/ZINĀTNISKĀ GRĀDA PRETENDENTU PERSONĀLA ATLASE AKADĒMISKAJAM DARBAM - līdz 2019.gada 22.oktobrim (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika)

ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KONKURSS

Transporta un Sakaru institūts, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu "Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) izsludina atklātas ārvalstu akadēmiskā personāla atlases trešo kārtu trīs studiju virzienos:

 1. "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne";
 2. "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības";
 3. "Transporta pakalpojumi".

Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus no 2019.gada 4.oktobra līdz 2019.gada 22.oktobrim (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

Darba periods var būt periodā no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.oktobrim (darba līgums uz termiņu, nav mazāku par 12 mēnešiem).

 

Prasības doktorantiem/zinātniskā grāda pretendentiem:

 • personai ir akadēmiskā vai cita pedagoģiskā pieredze;
 • personai ir sadarbības pieredze ar akadēmiskajām, zinātniskajām un profesionālajām institūcijām Latvijā un/vai ārzemēs;
 • personai ir pieredze akadēmiskajos vai pētniecības projektos (kā priekšrocība);
 • personai ir atbilstoša pētnieciska kapacitāte;
 • personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā;
 • persona ir vadījusi studentu pētnieciskos darbus pēdējo 5 gadu laikā (kā priekšrocība);
 • persona ir gatava turpināt akadēmisko darbu TSI pēc atbalsta beigām projekta ietvaros.

 

Iesniedzamie dokumenti atbilstoši atklātā konkursa nolikumam:

 • pieteikums (nolikuma 1.pielikums);
 • CV (vēlams Europass parauga formātā), tai skaitā valodas pase, informācija par mācību pieredzi un studiju kursiem, zinātnisko darbību un publikācijām pēdējo 5 gadu laikā, cita informācija, kas nepieciešama pēc pieteikuma vērtēšanas kritērijiem;
 • studiju kursa apraksts uz katru pieteikto kursu (nolikuma 2.pielikums);
 • diploma par iepriekšējo izglītību kopija/s;
 • izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka persona ir doktorants vai zinātniskā grāda pretendents;
 • citi dokumenti (pēc izvēles), kas liecina par pretendenta prasmēm, zināšanām un spējām.

 

Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi pro822@tsi.lv vai pa pastu, adrese: Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV-1019, kab.301, uz aploksnes norādot "Pieteikums doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātās atlases trešajai kārtai" un pretendenta vārdu, uzvārdu.

 

Ar konkursa nosacījumiem, atlases kritērijiem un atlases dokumentāciju var iepazīties zemāk:

Nolikums

1.pielikums – pieteikuma veidlapa

2.pielikums – studiju kursa apraksta veidlapa

3.pielikums – pretendentu vērtēšanas lapa un kritēriji

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Transporta un sakaru institūts informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Transporta un sakaru institūts.

 

ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KONKURSS - līdz 2020.gada 5.martam (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika)

ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KONKURSS

Transporta un Sakaru institūts, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu "Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" (Nr. 8.2.2.0/18/A/011)  izsludina atklātu ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 2018./2019.akadēmiskā gada pavasara semestrim un 2019./2020.akadēmiskajam gadam četros studiju virzienos:

 1. "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne";
 2. "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības";
 3. "Transporta pakalpojumi";
 4. "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" (sakarā ar jaunu profesionālā maģistra studiju programmu "Aviācijas vadība" īstenošanu).

Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2020.gada 5.martam (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

 

Prasības ārvalstu akadēmiskajam personālam:

 • persona, kas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām;
 • personai ir arī cita pedagoģiskā pieredze (izņemot augstskolās);
 • personai ir pētnieciskā darba pieredze un publikācijas atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
 • personai ir laba sadarbības pieredze ar citām augstskolām, zinātniskām institūcijām un/vai komersantiem Latvijā un/vai ārvalstīs;
 • personai ir pieredze studentu zinātnisko (bakalaura, maģistra vai doktora) darbu vadīšanā (kā priekšrocība);
 • personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā.

 

Iesniedzamie dokumenti atbilstoši atklātā konkursa nolikumam:

 • pieteikums (nolikuma 1.pielikums);
 • CV (vēlams Europass parauga formātā), tai skaitā valodas pase, informācija par mācību pieredzi un studiju kursiem, zinātnisko darbību un publikācijām pēdējo 5 gadu laikā, cita informācija, kas nepieciešama pēc pieteikuma vērtēšanas kritērijiem;
 • studiju kursa apraksts (nolikuma 2.pielikums);
 • diploma par iepriekšējo izglītību kopija/s;
 • ārvalstu (izņemot Latvijas) augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā;
 • citi dokumenti (pēc izvēles), kas liecina par pretendenta prasmēm, zināšanām un spējām.

 

Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi pro822@tsi.lv vai pa pastu, adrese: Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV-1019, kab.301, uz aploksnes norādot "Pieteikums ārvalstu akadēmiskā personāla atklātā konkursa atlases 2.kārtai" un pretendenta vārdu.

 

Ar konkursa nosacījumiem, atlases kritērijiem un atlases dokumentāciju var iepazīties zemāk:

Nolikums

1.pielikums – pieteikuma veidlapa

2.pielikums – studiju kursa apraksta veidlapa

3.pielikums – pretendentu vērtēšanas lapa un kritēriji

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)  13.pantu, Transporta un sakaru institūts informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Transporta un sakaru institūts.

 

 

Aktuālie darba sludinājumi portālā www.cv.lv

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts