Pētniecība TSI | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Pētniecība TSI

TSI misija

Transporta un Sakaru institūta misija tiek pielāgota sabiedrības akadēmiskās un zinātniskās darbības vajadzībām starptautiskajā tirgū starpnozaru jomās, pamatojoties uz galvenajiem sasniegumiem augsto tehnoloģiju jomā atvērtas sadarbības vidē.

Pētnieciskās darbības stratēģijas redzējums

TSI ir starptautiski atzīta augstskola, kurā notiek intensīvs pētnieciskais darbs un īpaša uzmanība tiek veltīta praktizējošiem speciālistiem.

Transporta un sakaru institūta stratēģija un pētniecības programma (2015-2020)

Pētnieciskā darba stratēģiskie mērķi

 • Izveidot spēcīgu pētniecības bāzi ar lielu pētnieku un aspirantu kopienu, kas piesaistīti no  globālā darba tirgus, veicot ieguldījumu  zināšanu pilnveidošanā pielietojamo pētniecības mērķu kontekstā, īpašu uzmanību veltot praktizējošiem speciālistiem.
 • Veikt visaptverošus pasaules nozīmes pētījumus, piesaistot virkni augsta līmeņa, starptautiski atzītus „pētniecības klasterus”.
 • Uzturēt aktīvu, visaptverošu pētnieciskā darba kultūru, kas sekmē augstus sasniegumus, veicina inovācijas un bagātina studentu mācību pieredzi.
 • Kļūt par primāro pētnieciskā darba partneri starptautiski atzītām universitātēm, vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem, Latvijas un ārvalstu valdības iestādēm, vietējām un starptautiskām NVO.
 • Kļūt par starptautiski atzītu izcilas izglītības centru aspirantūras pētniekiem.
 • Izveidot augstas kvalitātes pētniecības infrastruktūru un nodrošinājumu, kas ļauj pasaules līmeņa pētnieku komandām konkurēt par finansējumu un atzinību gan valsts, gan starptautiskā līmenī.
 • Panākt pētnieciskā darba veikšanas finanšu apstākļu, materiālās infrastruktūras un nodrošinājuma ilgtspēju, kas nepieciešama, lai veiktu pasaules klases pētījumus, kā arī nodrošināt intelektuālo kapitālu, kas nepieciešams pasaules nozīmes pētījumu – veikšanai.

Uzdevumi

Uzlabot TSI kā inovatīvas universitātes, kurā notiek intensīvs pētnieciskais darbs, starptautisko atpazīstamību

 • Veicināt starptautiski nozīmīgu starpdisciplināro pētījumu klasteru attīstību.
 • Palielināt progresīvāko universitātes pētījumu skaitu un veicināt partnersadarbību inovāciju ieviešanā ar starptautiski atzītām universitātēm, kuras veic intensīvu pētniecisko darbu visā pasaulē.
 • Vadīt/pievienoties draudzīgo mācību iestāžu konsorcijam, lai palielinātu pētnieciskā darba ietekmi/atzinību augstskolu līmenī.
 • Veikt stratēģiskās investīcijas, starptautiski konkurētspējīgās pētniecības grupās.
 • Atbalstīt pētnieku un vecāko kursu studentu starptautiskās apmaiņas programmas, kā arī veicināt citu individuālo/nozaru starptautisko sadarbību.
 • Ietekmēt aktuālo pētnieciskā darba virzienu noteikšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, piedaloties galvenajās attiecīgo politiku veidojošajās komitejās.
 • Uzlabot TSI pētnieciskā darba iespēju mārketingu un popularizēšanu, izmantojot arī attiecīgus tīmekļa rīkus.
 • Nodrošināt, lai TSI veiktais pētnieciskais darbs turpina nodrošināt ar informāciju un palīdz pilnveidot pedagoģisko darbu institūtā.
 • Stiprināt intelektuālo kapitālu, no starptautiskā darba tirgus piesaistot izcilus pētniekus un aspirantus.
 • Attīstīt tuvākas ilgtermiņa attiecības ar starptautiskiem uzņēmumiem, valdībām un sabiedriskajām/sabiedriski politiskajām organizācijām.

Stiprināt TSI pētījumu bāzi, attīstot piemērojamos ideālus un praktizējamos mērķus

 • Stiprināt pētījumu plānošanu nodaļu līmenī, tostarp pēctecības plānošanu un selektīvo investēšanu.
 • Investēt intelektuālajā kapitālā, ieceļot akadēmiskajos amatos jaunas, augsti kvalificētas personas, saskaņā ar institucionālās vienlīdzības, etniskās un sociāli kulturālās dažādības prasībām.
 • Stiprināt pētījumu bāzi, palielinot aspirantu skaitu, kuri nodarbojas ar pētniecisko darbu, saskaņā ar institucionālās vienlīdzības, etniskās un sociāli kulturālās dažādības prasībām.
 • Paplašināt doktorantūras nodrošinājumu, saskaņā ar TSI īstenotajiem pētnieciskā darba ideāliem.
 • Palielināt akadēmiskā personāla pētnieciskā darba kapacitāti, uzlabojot biznesa procesus.
 • Attīstīt ilgtermiņa stratēģisko sadarbību ar uzņēmējiem, profesionālo un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un brīvprātīgo sektoru.
 • Palielināt ārējo finansējumu spējīgiem zinātniskajiem darbiniekiem.
 • Palielināt un dažādot ārējo finansējumu pētnieciskajam darbam, tostarp palielinot starpdisciplīnu komandu veidošanas operativitāti, lai varētu izmantotu jaunas finansēšanas iespējas.
 • Atbalstīt studentus pētnieka karjeras uzsākšanā, piedāvājot neatkarīgus pētniecības projektus pēdējos kursos un aspirantūrā.

Sekmēt izcilību pētnieciskajā darbā un inovācijās

 • Uzlabot amatā stāšanās un mentoringa procesu pētnieciskā darba sācējiem agrīnajā karjeras posmā.
 • Veikt stratēģiskas investīcijas jaunos štata amatos, lai atbalstītu institūta un fakultāšu pētniecības prioritātes.
 • Uzlabot aspirantūras studentu sagatavošanu.
 • Atzīt un veicināt izcilus sasniegumus pētniecībā, īstenojot atbilstošu kadru politiku.
 • Uzlabot centralizēto personāla attīstības programmu.
 • Veicināt labas prakses pieredzes apmaiņu fakultāšu līmenī.
 • Veikt sistemātisku salīdzinošo analīzi.

Attīstīt ilgtspējīgu augstas kvalitātes pētniecības infrastruktūru, tehnisko nodrošinājumu un atbalsta pakalpojumus

 • Palielināt ārējo finansējumu galvenajiem pētniecības projektiem.
 • Veikt detalizētus ekonomiskos aprēķinus, lai nodrošinātu finansējumu pamatkapitāla atjaunošanas un uzturēšanas projektiem.
 • Kāpināt intelektuālā īpašuma komerciālo atdevi, lai iegūtu finansējumu pētnieciskās darbības bāzes uzturēšanai.
 • Sabalansēt centralizētu atbalstu pētniecībai, precizējot uzdevumus un pienākumus.
 • Uzlabot pārvaldības informāciju, īpaši personāla un finanšu jomās, izmantojot jauno programmatūras sistēmu funkcionālās iespējas.
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts