Lidostu vadība | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Lidostu vadība

Lidostu vadība

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums programmu - Lidostu vadība (160 aк.st.) Studiju kursu Klausītāja statusā.

TSI ir Latvijā vadošā augstskola studiju programmu īstenošanā tālmācības formātā. Tālmācības priekšrocības balstās uz brīvību izvēlēties mācību vietu un laiku, kursus var apgūt atrodoties jebkurā pasaules vietā, apvienojot tos ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai citiem personiskās dzīves procesiem. Mācies izmantojot mūsdienīgas saziņas formu – internetu! Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, mobilitātes, nodarbošanās vai dzīvesvietas.

Programmas sākums: Par sākuma datumu interesēties pie Mūžizglītības mācību centra vadītājas, rakstot uz kursi@tsi.lv vai zvanot: +371 67100652
Apguves valoda: angļu
Studiju kursa nosaukums: Airport Management
Zinātņu nozare: Gaisa transports un infrastruktūra, Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunktu skaits: 4
ECTS: 6
Stundu skaits: 160
Kursa apgūšanas rezultātu novērtējums: Piedalīšanās lekcijās – 20%. Iepazīšanās ar obligāto un rekomendēto literatūru – 30%. Kursa nobeiguma pārbaudes darbs – 50%.
Docētāji: Artūrs Kokars, MBA, LL.M

 

Sākums: 2019

Cenas

Kursu cenaMaksāt 650 EUR
TSI studentiem un TSI Alumni, TSI Korporatīvajiem partneriemMaksāt 550 EUR

[SVARĪGI] Pirms apmaksas veikšanas, pārliecinieties vai grupa ir nokomplektēta.

 

Kursa mērķis

Šis kurss sniedz ieskatu lidostas sistēmās, darba organizācijā un pārvaldībā. Tiek analizēti lidlauku tehniskie un operacionālie aspekti. Tiks analizētas lidlauka, publisko teritoriju un pievadinfrastruktūras pielietojums un īpašības. Tiks analizēti lidlauku operacionālie un pārvaldības koncepti. Studenti tiks iepazīstināti ar lidlauku ģenerālās plānošanas procesu un struktūru. Vispārīgi tiks sniegta informācija par lidlauku sertifikācijas procesu un drošības pārvaldības vadlīnijām.

Studiju rezultāti

Sekmīgi apgūstot kursu, students iegūs sekojošas zināšanas, iemaņas un kompetences:

 1. Pārvaldīt lidlauka operacionālos procesus;
 2. Vadīt lidlauka ģenerālās plānošanas izstrādi un ar to saistītos procesus;
 3. Izpratne par lidlauka infrastruktūras elementiem;
 4. Vadīt lidostas attīstības projektus.

Studiju kursa īss saturs

 1. Lidlauka definīcijas un regulējuma pamati (ICAO, IATA, ES Regulas un Nacionālā likumdošana).
 2. Latvijas aviācija.
 3. Lidlauku koncepti ES un pasaulē.
 4. Lidlauka standarti (ICAO 14 pielikums).
 5. Iepazīšanās ar lidlauku infrastruktūras elementiem un kapacitātes noteikšana.
 6. Lidlauka darbības plānošana.
 7. Lidostas loma ekonomikā.
 8. Lidlauku drošības un kvalitātes pārvaldība.
 9. Lidlauku ģenerālās plānošanas vadlīnijas.
 10. Sabiedrības un ieinteresēto pušu iesaiste lidostas attīstības jautājumos.

Patstāvīgais darbs

1. Apgūt tēmas:

 • Lidlauka definīcijas un regulējuma pamati (ICAO, IATA, ES Regulas un Nacionālā likumdošana).
 • Latvijas aviācija.
 • Lidlauku koncepti ES un pasaulē.
 • Lidlauka standarti (ICAO 14 pielikums).
 • Iepazīšanās ar lidlauku infrastruktūras elementiem un kapacitātes noteikšana.
 • Lidlauka darbības plānošana.
 • Lidostas loma ekonomikā.
 • Lidlauku drošības un kvalitātes pārvaldība.
 • Lidlauku ģenerālās plānošanas vadlīnijas.
 • Sabiedrības un ieinteresēto pušu iesaiste lidostas attīstības jautājumos.

2. Gatavošanās eksāmenam.

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts