Doktorantūra | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Doktorantūra

Vispārīgā informācija:

Doktorantūra ir Transporta un sakaru institūta nodaļa, kas nodrošina zinātniski pedagoģisko  un zinātnisko kadru sagatavošanu. 

Zinātniskā grāda iegūšanu un doktorantūras darbību reglamentē Latvijas Republikas likumi „Zinātniskās darbības likums”, „Augstskolu likums”, citi Latvijas Republikas normatīvie akti, „Transporta un sakaru institūta doktorantūras nolikums”, kas apstiprināts TSI Senāta sēdē 2001.gada 23.oktobrī (protokols Nr.6).

Doktorantūras speciāliste Oksana Pozdņakova ( pozdnakova.o@tsi.lv 67100572)

Programma Inženierzinātņu doktors, virziens „Telemātika un loģistika"

Izglītības un zinātnes ministrija to ir akreditējusi uz maksimālo laiku – 6 gadiem.

Doktorantu sagatavošanas nosacījumi TSI

Katram doktorantam ir promocijas darba vadītājs, kuru apstiprina ar rektora rīkojumu. Promocijas darba vadītājs sniedz konsultācijas doktorantam promocijas darba izstrādē un kontrolē individuālā sagatavošanās plāna izpildi.

Doktorants katru gadu iziet individuālā plāna izpildes rezultātu atestāciju.

Doktorantam ir tiesības noteiktajā kārtībā izmantot telpas, aprīkojumu, laboratorijas, kabinetus, citus TSI infrastruktūras elementus, izmantot bibliotēku, saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas tieši saistīti ar studijām, brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, vēlēt un tikt ievēlēts studentu pašpārvaldē, sadarboties visu līmeņu TSI struktūrās.

Studiju beigās pēc programmas apguves doktorantam saskaņā ar individuālo plānu ir jānokārto:

  • promocijas eksāmeni specialitātē un svešvalodā
  • jāaizstāv vai jāiesniedz aizstāvēšanai TSI vai citas augstākās mācību iestādes vai zinātniskās iestādes Promocijas padomē disertāciju zinātniskā grāda iegūšanai.

Uzņemšana doktorantūrā

Uzņemšana doktorantūrā notiek visa gada garumā. Pretendentam obligāti jābūt maģistra grādam vai arī augstākajai izglītībai, kas pielīdzināta maģistrantūrai. Stājoties doktorantūrā, jānokārto iestājeksāmens doktorantūrā un eksāmens angļu valodā.

Iestāšanās prasības

Personai, kas vēlas stāties doktorantūrā, ir jābūt maģistra grādam vai arī augstākajai izglītībai, kas ir pielīdzināta maģistra grādam: dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs, inženierzinātņu maģistrs elektrozinātnē vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, ekonomikā vai arī maģistra grāds citā radniecīgā jomā vai arī tam pielīdzināms akadēmiskais grāds.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts