Actual research themes in doctoral studies | TSI

Actual research themes in doctoral

N

Scientific Adviser

Department

English

Latviešu

Русский

1.

Boriss Misnevs, Dr.sc.ing., profesor

Department of Software Engineering

Cloud solutions for Multimodal Transport Management*

Mākoņu risinājumi multimodālā transporta vadībai

Облачные решения для управления мультимодальным транспортом

2.

Boriss Misnevs, Dr.sc.ing., profesor

Department of Software Engineering

Internet of Things (IoT) as a tool for decision support in the intelligent transport systems

Lietu internets (IoT) kā lēmumu pieņemšanas riks intelektuālas transporta sistēmās

Интернет вещей (IoT) как инструмент для принятия решений в интеллектуальных транспортных системах

3.

Irina Yatskiv, Dr.sc.ing., profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

Big Data collection and Analysis Lifecycle for Passenger Transportation tasks*

Liela apjoma datu savākšanas un analīzes dzīves cikls pasažieru pārvadājumu uzdevumos

Сбор данных больших объемов и жизненный цикл анализа этих данных в задачах пассажирских перевозок

4.

Irina Yatskiv, Dr.sc.ing., profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

Holistic approach to safety and security in Multimodal Transportation Hub*

Holistiskā pieeja drošībai un aizsardzībai multimodālos transporta mezglos

Целостный подход к надежности и безопасности в мультимодальных транспортных узлах

5.

Irina Yatskiv, Dr.sc.ing., profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

Multimodal Transportation Hub Location Problem (Passenger or Freight)*

Multimodālo transporta mezglu izmitināšanas problēma (pasažieru vai kravas)

Проблема размещения мультимодальных транспортных узлов (пассажирских или грузовых)

6.

Irina Yatskiv, Dr.sc.ing., profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

Multimodal Passengers Terminals: Developing Indicators for better level of service monitoring*

Multimodālie pasažieru termināli: rādītāju attīstība vēlamo pakalpojuma līmeņa uzraudzībai

Мультимодальные пассажирские терминалы: разработка индикаторов для мониторинга уровня сервиса

7.

Juri Tolujew, Dr.habil.sc.ing., profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

Modeling and analysis of data flows from smart logistic objects in transport chains*

Datu plūsmu no smart loģistikas objektiem transporta ķēdēs modelēšana un analīze

Моделирование и анализ потоков данных от умных логистических объектов в транспортных цепях

8.

Mihail Savrasov, Dr.sc.ing, as.profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

OD matrix estimation based on BIG DATA for sustainable mobility

Pārvietošanas matricas novērtēšana balstoties uz BIG DATA ilgtspējīgai mobilitātei

Оценка OD матрицы на основе больших объемов данных для устойчивой мобильности

9.

Mihail Savrasov, Dr.sc.ing, as.profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

DSS in safety and security for public transport hubs*

Lēmumu atbalsta sistēma transporta mezglu drošībai

Система поддержки принятия решений для безопасности транспортных узлов

10.

Mihail Savrasov, Dr.sc.ing, as.profesor

Department of Mathematical Methods and Modelling

Cargo hubs management based on advanced technologies*

Kravu mezglu vadība balstoties uz viedam tehnoloģijām

Управление грузовыми узлами на основе передовых технологий

11.

Igor Kabashkin, Dr.habil.sc.ing., profesor

Department of Electronics and Telecommunications

The models of decision support in the intelligent transport systems*

Lēmumu pieņemšanas atbalsta modeļi intelektuālās transporta sistēmās

Модели поддержки принятия решений в интеллектуальных транспортных системах

12.

Igor Kabashkin, Dr.habil.sc.ing., profesor

Department of Electronics and Telecommunications

Resilience of applications in the intelligent transport systems*

Intelektuālu transportu sistēmu aplikāciju bojājumpiecietība

Отказоустойчивость приложений интеллектуальных транспортных систем

13.

Aleksander Grakovsky, Dr.sc.ing., profesor

Department of Electronics and Telecommunications

Methods and algorithms for sensor systems for intelligent management and control of transport networks*

Viedo vadības un kontroles transporta tīklu sensoru sistēmu metodes un algoritmi

Методы и алгоритмы сенсорных систем для интеллектуального управления и контроля транспортных сетей

14.

Aleksander Grakovsky, Dr.sc.ing., profesor

Department of Electronics and Telecommunications

Methods and algorithms for the person’s identification in the problem of automatic border control for passenger transport hubs*

Personu identificēšanas pasažieru transporta mezglu automātisko robežpunktu kontroles uzdevumā metodes un algoritmi

Методы и алгоритмы идентификации персон в задачах автоматического контроля пограничных переходов для пассажирских транспортных узлов

15.

Valery Kutev, Dr.sc.ing., profesor

Department of Electronics and Telecommunications

Research of data processing and interpretation methods for subsurface radar probing systems

Datu apstrādes un interpretācijas metožu pētījums zemvirsmas radiolokācijas zondēšanas sistēmās

Исследование методов обработки и интерпретации данных радиолокационных систем подповерхностного зондирования

16.

Aleksander Krainyukov, Dr.sc.ing., as profesor

Department of Electronics and Telecommunications

Evaluation of the effectiveness of urban charging systems of electric vehicles

Elektrotransportlīdzekļu pilsētas uzlādes sistēmu efektivitātes vērtējums

Оценка эффективности городских систем зарядки электротранспортных средств

17.

Aleksander Krainyukov, Dr.sc.ing., as profesor

Department of Electronics and Telecommunications

Smart services of electric vehicles charging systems

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes sistēmu intelektuālie servisi

Интеллектуальные сервисы систем зарядки электротранспортных средств

18.

Aleksandr Krivchenkov, Dr.sc.ing, as.profesor

Department of Electronics and Telecommunications

A study of performance and improving efficiency mechanisms of the data transfer in a high-speed wireless data networks

Pētījums par veiktspēju un uzlabojot efektivitāti mehānismus datu pārraides pēc liela ātruma bezvadu datu pārraides tīklu

Исследование производительности и механизмов повышения эффективности передачи информации в высокоскоростных беспроводных сетях

19.

Aleksandr Krivchenkov, Dr.sc.ing, as.profesor

Department of Electronics and Telecommunications

The analysis and multi-criteria selection of 5G-level technologies for applications associated with data transfer for mobile objects

Analīze un daudzkritēriju izvēli 5G līmeņa tehnoloģiju lietojumiem, kas saistīti ar datu pārraidi mobilajiem objektiem

Анализ и многокритериальный выбор технологий уровня 5G для приложений, связанных с передачей данных для подвижных объектов

20.

Gennady Gromov, Dr.sc.ing, as.profesor

Department of Transportation and Logistics

Green logistics networks

„Zaļie” loģistikas tīkli

«Зеленые» логистические сети

21.

Gennady Gromov, Dr.sc.ing, as.profesor

Department of Transportation and Logistics

Green transportation in environment sustainable supply chains

„Zaļa” transportēšana vides draudzīgās piegādes ķēdēs

«Зеленая» транспортировка в экобезопасных цепях поставки

22.

Vladimir Labendik, Dr.habil.sc.ing., profesor

Department of Aviation Transport

Improvement of maintenance of vehicles on the basis of decision system support

Transportlīdzekļu tehniskās apkalpošanas pilnveidošana uz lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas pamata

Совершенствование технического обслуживания транспортных средств на основе системы поддержки принятия решений

23.

Vladimir Labendik, Dr.habil.sc.ing., profesor

Department of Aviation Transport

Improvement of system of monitoring of technical condition of vehicles for provide e-maintenance

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas pilnveidošana е- apkalpošanas nodrošināšanai

Совершенствование системы мониторинга технического состояния транспортных средств для обеспечения е-обслуживания

24.

Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec, profesor

Department of Economics, Management and Finance

The Impact of Transport Infrastructure Investments on Regional Development and Economic Growth

Transporta infrastruktūras investīciju ietekme uz reģiona attīstību un ekonomiskā izaugsme

Влияние инвестиций в инфраструктуру транспорта на развитие региона и экономический рост

25.

Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec, profesor

Department of Economics, Management and Finance

Evaluation Criteria and Measures of Effectiveness of Multimodal Urban Transportation Services*

Pilsētas multimodālo transporta pakalpojumu novērtēšanas kritēriji un efektivitātes novērtēšanas rādītāji

Оценочные критерии и измерители эффективности мультимодального городского транспортного обслуживания

26.

Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec, profesor

Department of Economics, Management and Finance

Designing the Model of Management of Logistics Companies in the Context of Corporate Governance System*

Loģistikas kompānijas vadības modeļa izstrāde korporatīvās pārvaldības sistēmas kontekstā

Разработка модели управления логистическими компаниями в контексте системы корпоративного управления

27.

Julija Stukalina, Dr.sc.admin., as. profesor

Department of Humanities

Development of managerial solutions for intermodal freight transportation in the framework of implementing the European Union’s Common Transport Policy for sustainable mobility*

Vadības lēmumu izstrādāšana intermodālo kravu pārvadājumu jomā kopējās Eiropas transporta politikas īstenošanas ietvaros ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai

Разработка управленческих решений в области интермодальных грузовых перевозок в рамках реализации общей Европейской транспортной политики для обеспечения устойчивой мобильности

* These researches can be supported in the frame of Project ALLIANCE (http://alliance-project.eu/)

Choose a product
Amount of payment
EUR
Name, Surname
E-mail