Вакансии в TSI | TSI

Your question

Будем рады дать ответы на любые ваши вопросы!

Вакансии в TSI

Продекан по научной pаботе и внешнему сотрудничеству (ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТА И УПРАВЛЕНИЯ) - до 11 октября 2020 г.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt atbalstu fakultātes personālam zinātniski pētnieciskajā darbībā, dalībai pētniecības un konsultatīvajos projektos
 • Organizēt sadarbību ar mācību un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem un organizācijām atbilstoši fakultātes darbības jomai
 • Organizēt studējošo ārpus studiju darbības aktivitātes, tostarp zinātniskas, saskaņā ar fakultātes darba plānu
 • Sadarbībā ar TSI pētnieciskajām struktūrvienībām piesaistīt pētniekus fakultātes studiju programmu īstenošanai
 • Veidot sadarbību ar ārējiem partneriem jautājumos, kas saistīti ar fakultātes darbības jomu
 • Informēt fakultātes docētājus un studējošos par izsludinātajiem konkursiem un administrēt dalību tajos (oficiālo dokumentu sagatavošanu, dokumentu iesniegšanu, uzturēt kontaktus ar organizētājiem).Nodrošināt docētāju un studējošo iekšējo konkursu organizēšanu
 • Pārraudzīt un koordinēt sadarbību ar fakultātes absolventiem
 • Pārraudzīt doktorantu zinātnisko darbību un iesaistīt doktorantus fakultātes akadēmiskajā darbā
 • Veikt citus pienākumus, kurus uzdod institūta vadība un tiešais vadītājs,  kas saistīti ar šo amatu un atbilst kvalifikācijai un izriet no veicamā darba loģikas un satura

Galvenās prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (maģistra/doktora grāds)
 • Iepriekšējā darba pieredze administratīvā darbā, cilvēkresursu vai uzņēmējdarbības vadībā
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, krievu un angļu valodas zināšanas labā līmenī
 • Datorprasmes:MS Office, Internet, E-mail
 • Zināšanas un izpratne par mācību kursu mācīšanas metodiku un mācību programmu saturu
 • Spēja organizēt savu darbu un  noteikt darba prioritātes
 • Teicamas komunikāciju un sadarbības prasmes

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā un motivācijas vēstule
 • CV Eiropass
 • Citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātus, licences utml)

Piedāvājam:

 • Visas sociālās garantijas
 • atalgojumu 600.00 EUR bruto mēnesī
 • dalību TSI organizētajos pasākumos, t.sk., konferencēs un semināros;
 • dalību projektos
 • darba vietu Lomonosova ielā 1, Rīga
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

Konkursa beigu termiņš ir 2020.gada 11.oktobris.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija AS “Transporta un sakaru institūts”, Personāla daļā, Lomonosova ielā 1, 403.kab., Rīgā vai iesūtot elektroniski (ar ieskanētu parakstu vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) pvad@tsi.lv.

 

Продекан по научной pаботе и внешнему сотрудничеству (ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК) - до 11 октября 2020 г.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt atbalstu fakultātes personālam zinātniski pētnieciskajā darbībā, dalībai pētniecības un konsultatīvajos projektos
 • Organizēt sadarbību ar mācību un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem un organizācijām atbilstoši fakultātes darbības jomai
 • Organizēt studējošo ārpus studiju darbības aktivitātes, tostarp zinātniskas, saskaņā ar fakultātes darba plānu
 • Sadarbībā ar TSI pētnieciskajām struktūrvienībām piesaistīt pētniekus fakultātes studiju programmu īstenošanai
 • Veidot sadarbību ar ārējiem partneriem jautājumos, kas saistīti ar fakultātes darbības jomu
 • Informēt fakultātes docētājus un studējošos par izsludinātajiem konkursiem un administrēt dalību tajos (oficiālo dokumentu sagatavošanu, dokumentu iesniegšanu, uzturēt kontaktus ar organizētājiem).Nodrošināt docētāju un studējošo iekšējo konkursu organizēšanu
 • Pārraudzīt un koordinēt sadarbību ar fakultātes absolventiem
 • Pārraudzīt doktorantu zinātnisko darbību un iesaistīt doktorantus fakultātes akadēmiskajā darbā
 • Veikt citus pienākumus, kurus uzdod institūta vadība un tiešais vadītājs,  kas saistīti ar šo amatu un atbilst kvalifikācijai un izriet no veicamā darba loģikas un satura

Galvenās prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (maģistra/doktora grāds)
 • Iepriekšējā darba pieredze administratīvā darbā, cilvēkresursu vai uzņēmējdarbības vadībā
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, krievu un angļu valodas zināšanas labā līmenī
 • Datorprasmes:MS Office, Internet, E-mail
 • Zināšanas un izpratne par mācību kursu mācīšanas metodiku un mācību programmu saturu
 • Spēja organizēt savu darbu un  noteikt darba prioritātes
 • Teicamas komunikāciju un sadarbības prasmes

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā un motivācijas vēstule
 • CV Eiropass
 • Citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātus, licences utml)

Piedāvājam:

 • Visas sociālās garantijas
 • atalgojumu 600.00 EUR bruto mēnesī
 • dalību TSI organizētajos pasākumos, t.sk., konferencēs un semināros;
 • dalību projektos
 • darba vietu Lomonosova ielā 1, Rīga
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

Konkursa beigu termiņš ir 2020.gada 11.oktobris.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija AS “Transporta un sakaru institūts”, Personāla daļā, Lomonosova ielā 1, 403.kab., Rīgā vai iesūtot elektroniski (ar ieskanētu parakstu vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) pvad@tsi.lv.

 

Продекан по академической работе (ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТА И УПРАВЛЕНИЯ) - до 11 октября 2020 г.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot akadēmiskā personāla mācību slodzi un nodrošināt mācību slodzes izpildes kontroli
 • Organizēt fakultātes personāla profesionālo un sociālo attīstību, koordinēt akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu
 •  Kontrolēt fakultātē īstenoto programmu studiju plānu izpildi un studiju procesa kvalitāti
 • Nodrošināt un analizēt docētāju mācību slodzes un programmu studiju plānu izpildi
 • Plānot, nodrošināt un analizēt docētāju mācību metodisko darbu
 • Pārraudzīt un analizēt fakultātes studējošo sekmes
 • Nodrošināt akadēmiskā personāla darba kvalitātes tekošo kontroli
 • Sadarbībā ar programmu direktoriem, piesaistīt jaunus docētājus fakultātes studiju programmu īstenošanai
 • Sadarbībā  ar Studiju daļu un studiju programmu direktoriem plānot un organizēt gala un valsts pārbaudījumus (eksāmenus, gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšanu)
 • Kontrolēt studiju procesa kvalitāti, gatavot priekšlikumus studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai
 • Nodrošināt fakultātes darba plānu un akadēmiskā personāla individuālo plānu sagatavošanu
 • Veikt citus pienākumus, kurus uzdod institūta vadība un tiešais vadītājs,  kas saistīti ar šo amatu un atbilst kvalifikācijai un izriet no veicamā darba loģikas un satura

Galvenās prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (maģistra/doktora grāds)
 • Iepriekšējā darba pieredze administratīvā darbā, cilvēkresursu vai uzņēmējdarbības vadībai
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, krievu un angļu valodas zināšanas labā līmenī
 • Datorprasmes:MS Office, Internet, E-mail
 • Zināšanas un izpratne par mācību kursu mācīšanas metodiku un mācību programmu saturu
 • Spēja organizēt savu darbu un  noteikt darba prioritātes
 • Teicamas komunikāciju un sadarbības prasmes

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā un motivācijas vēstule
 • CV Eiropass
 • Citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātus, licences utml)

Piedāvājam:

 • Visas sociālās garantijas
 • atalgojumu 600.00 EUR bruto mēnesī
 • dalību TSI organizētajos pasākumos, t.sk., konferencēs un semināros;
 • dalību projektos
 • darba vietu Lomonosova ielā 1, Rīga
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

Konkursa beigu termiņš ir 2020.gada 11.oktobris.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija AS “Transporta un sakaru institūts”, Personāla daļā, Lomonosova ielā 1, 403.kab., Rīgā vai iesūtot elektroniski (ar ieskanētu parakstu vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) pvad@tsi.lv.

 

Декан Инженерного факультета - до 10 октября 2020 г.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt un vadīt mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības un studiju darbu.
 • Izstrādāt mācību metodiskos materiālus (arī Moodle sistēmā), gatavot un vadīt klātienes un tālmācības augsti kvalificētas lekcijas, nodarbības, seminārus latviešu un angļu valodā (studiju kursi - Siltuma dzinēju teorija; Aviācijas dzinēju vadības sistēmas; Propellers un tā vadības sistēmas; Aviācijas tehnikas drošība un diagnosticēšana; Aviotehnikas ražošanas tehnoloģija).
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē (Gaisa transports un infrastruktūra).
 • Vadīt un recenzēt noslēguma darbus.
 • Rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt zinātnes nozarei atbilstošus rakstus starptautiskās citējamības datu bāzēs un/vai izstrādāt / publicēt mācību līdzekļus.
 • Veikt studiju programmas "Aviācijas transports" vispārēju vadību un pilnveidi, pamatojoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un izglītības likumdošanas normatīvajiem aktiem.
 • Sastādīt studiju plānus, formulēt studiju programmā iekļauto studiju kursu sastāvu un apjomu.
 • Piedalīties studiju programmas un studiju virziena akreditācijas nepieciešamajās darbībās.
 • Kontrolēt studiju kursu atbilstību uzstādītajiem studiju programmas mērķiem un plānotiem studiju rezultātiem, mūsdienu izglītības attīstības tendencēm un industrijas prasībām.
 • Izstrādāt metodiskos norādījumus programmas noslēguma pārbaudījumiem (valsts eksāmena jautājumi, prasības noslēgumu darba uzdevumiem un saturam, tā novērtēšanas kritēriji).
 •  Nodrošināt studiju programmu ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu.
 • Veikt citus līdzīga satura uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu.

 

Galvenās prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (doktora grāds) inženierzinātnēs (gaisa transports).
 • Labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Praktiskā darba pieredze augstskolā vai tai pielīdzināma - ne mazāk kā 3 gadi.
 • Augsta pedagoģiska un zinātniskā profesionālā kompetence. Zināšanas un izpratne par mūsdienu apmācības metodēm.
 • Iepriekšējas publikācijas, uzstāšanās starptautiskajās konferencēs, bakalaura, maģistra, doktora darbu vadīšana pēdējo 6 gadu laikā.
 • Labas datorprasmes: MS Office, Internet.
 • Spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
 • Teicamas komunikāciju un sadarbības prasmes, tai skaitā ar starptautiskiem partneriem.

 

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā un motivācijas vēstule;
 • CV Eiropass un Eiropass valodu pase (latviešu un angļu valodā);
 • akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • dokumentu kopijas (augstākās izglītības diploma, zinātņu doktora diploma, akadēmiskā nosaukuma diploma, apliecība par valsts valodas prasmi (tiem pretendentiem, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā) uzrādot oriģinālus, ja nav iesniegti TSI personāla daļā;
 • publikāciju saraksts (pēdējie 6 gadi);
 • zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādīt savu lomu un paveikto projektā;
 • citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātus, licences utml).

 

Piedāvājam:

 • Visas sociālās garantijas;
 • atalgojumu 1425.00 EUR bruto mēnesī par pilnu slodzi;
 • dalību TSI organizētajos pasākumos, t.sk., konferencēs un semināros;
 • dalību projektos;
 • darba vietu Lomonosova ielā 1, Rīga;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas Transporta un sakaru institūta mājaslapā (beigu termiņš ir 2020.gada 10.oktobrim).

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Transporta un sakaru institūta Lomonosova ielā 1, 403.kab., Rīgā, LV-1019 vai iesūtot elektroniski (ar ieskanētu parakstu vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz sekojošu e-pasta adresi: PVAD@tsi.lv.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Transporta un sakaru institūts" (reģistrācijas Nr.40003458903), Lomonosova iela 1, Rīga.

 

Актуальные вакансии на портале www.cv.lv

Выберите услугу
Сумма оплаты
EUR
Имя, Фамилия
Э. почта