ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATION. 2009 FEBRUARY. INTERNATIONAL INTER-HIGHER SCHOOL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CONFERENCE | TSI

Your question

Будем рады дать ответы на любые ваши вопросы!

ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATION. 2009 FEBRUARY. INTERNATIONAL INTER-HIGHER SCHOOL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CONFERENCE

LLU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANA DATU APSTRĀDES TEHNOLOĢIJĀS 

Aivars Āboltiņš, Sarmīte Čerņajeva, Vita Rukmane

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informāciju tehnoloģiju fakultāte
Lielā ielā 2, Jelgava, LV- 3001, Latvija
Tel.: +371 63005607,
e-pasts: Aivars.Aboltins@cs.llu.lv,
Sarmite.Cernajeva@.cs.llu.lv
Vita.Rukmane@cs.llu.lv

Lai sekmētu zinātnisko pētījumu efektivitāti un konkurētspēju, LLU ITF Matemātikas katedra ar ESF atbalstu ir uzsākusi projekta „LLU akadēmiskā personāla profesionālās kompetences paaugstināšana datu apstrādes tehnoloģijās” īstenošanu. Šajā projektā, izvērtējot LLU akadēmiskā personāla aptaujas rezultātus, paredzēts izstrādāt profesionālās pilnveides programmu, mācību metodiskos materiālus, kā arī organizēt kursus. 
Atslēgas vārdi: akadēmiskais personāls, augstākā izglītība, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kompetence, datu apstrāde

DZIEDNIEKU IZGLĪTOŠANA LATVIJĀ: REALITĀTE UN IESPĒJAS 

Sandra Breiha

Juridiskā koledža
Kronvalda bulvāris 1 b, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr: +371 29440803.
E-mail: sandra2@apollo.lv

Raksta autore noskaidro pēc kādas sistēmas, ar kādām metodēm, kā arī kādus pedagogus pieaicināt mācīt dziedniecības pārstāvjus. Sabiedrība tiek aicināta uz diskusiju – sniegt savus priekšlikumus šī sasāpējušā un delikātā, bet valstiski nedefinētā jautājuma risināšanā.
Atslēgas vārdi: dziedniecība, tautas izglītības tradīcijas, neformālās izglītības programma

STUDENTU PATRIOTISKAS ATTIEKSMES AUDZINĀŠANAS IESPĒJAS AUGSTSKOLĀ 

Ināra Dunska

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā ielā 2, Jelgava, LV- 3001, Latvija
Tālr.: +371 63005607,
e-pasts: inara_dunska@hotmail.com

Ikviens students ir savas tautas loceklis, tās dzīves subjekts, kas var sekmēt savas valsts attīstību, vai, gluži otrādi, neko nedarīt tās labā. Mūsdienu sabiedrībā katram studentam tiek piedāvāti viņa personības veidošanai un izglītības saņemšanai atbilstoši apstākļi. Pēc iekļaušanās ES sastāvā daudziem Latvijas jauniešiem paveras plašas iespējas mācīties un strādāt ārzemēs. Studenti maz domā par to, kas notiks nākotnē ar viņa dzimto pilsētu, valsti, tādēļ aktuāla kļūst studentu atbildības par savu dzimto novadu un piederības izjūtas audzināšanas problēma. Pārmaiņas jauniešu personības veidošanā ir atkarīgas arī no augstskolas studiju programmas mērķiem un satura, no tā, kā tiek sekmēta jauniešu attieksmes pret dzimto novadu, valsti attīstība. Ir jārada interese un cieņa pret dzimto vietu, spēja just līdzi un censties darboties tās labā. Patriotiska attieksme pret dzimto zemi sekmē valsts stiprināšanu un attīstību. Studentu patriotiskas jūtas veido patriotisko attieksmi un to sekmē studiju procesa novadpētnieciskā ievirze, kuru ir iespējams realizēt vairāku studiju priekšmetu saturā. 
Atslēgas vārdi: patriotiska attieksme, dzimtā vieta, atbildība

MATHCAD IZMANTOŠANA FAZILOĢISKO UZDEVUMU RISINĀŠANAI 

Jeļena Jevsjukova

RTU Liepājas filiāle Liepāja,
Vānes iela 4, LV – 3417, Latvija
ālr.: +371 3484925.
E-pasts: jelena.jevsjukova@rtu.lv

Šajā rakstā ir aprakstīta metodika, kuru var izmantot fazikopu teorijas un faziloģikas uzdevumu risināšanai matemātikas speckursos, ja to ietvaros tiek studēti fazikopu teorijas un faziloģikas pamati. Metodika ir pieņemama gadījumos, ja mācību plānos atbilstošām tēmām ir paredzēts neliels stundu skaits. Uzdevumu risināšanai piedāvājamā programma Mathcad neprasa papildus laiku tās interfeisa un darba paņēmienu apgūšanai, kas ļauj vairāk laika veltīt darbam ar pamata materiālu. 
Atslēgas vārdi: fazikopas, lingvistiskie mainīgie, faziloģiskās operācijas un attiecības

STUDENTU ZINĀŠANU TESTĒŠANAS VIETA AUGSTSKOLAS MĀCĪBU PROCESĀ 

Jeļena Jevsjukova

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle
Vānes 4, Liepāja, LV-3417, Latvija
Tālr.: +371 3484925,
e-pasts: jevsjukova@lmztk.lv

Studentu zināšanu testēšana Latvijā ir samērā jauna zināšanu vērtēšanas un kontroles metode. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc par šo metodi var dzirdēt polāri pretējus spriedumus. Testēšana dod plašas iespējas modernizēt un optimizēt mācību procesu. Bet testu izmantošana nav pašmērķis. Ja veidot un lietot testus, neievērojot mūsdienu sasniegumus šajā jomā, tad tie var kļūt par bīstamu rīku, kas ļautu tiražēt neizglītotību lielos mērogos. Izvairīties no negatīvām sekām ļauj testu izveides, lietošanas un vērtēšanas mūsdienu metodikas. Šajā rakstā autore mēģina atbildēt uz būtiskajiem jautājumiem, kas rodas sakarā ar testu lietošanu. Ievērojami optimizēt testēšanas procesu ļauj mūsdienu datortehnoloģijas. Autore piedāvā pašas izstrādātu testēšanas datorprogrammu, kura ļauj ievērojami atvieglot testu veidošanas un izmantošanas procesu. 
Atslēgas vārdi: testu klasifikācija, izstrādes metodika, testu raksturojums, testēšanas datorprogramma

EFQM IZCILĪBAS MODEĻA IZMANTOŠANA STUDIJU PROCESA PILNVEIDEI 

Voldemārs Kārkliņš, Valentīna Kārkliņa

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle
Vānes 4 – 317, Liepāja, LV-3405, Latvija
Tālr: +371 63484922, lmztk@lmztk.lv

Darbā tiek raksturots EFQM Izcilības modeļa un CE ( cēloņu diagramma) izmantošana, lai noteiktu RTU Liepājas filiāles mācībspēku darbības virzienu pilnveidošanai nepieciešamos mācību procesa vadības kvalitātes uzlabojumus. Pētījumā, izmantojot CE, no vairākiem gala rezultātu ( studiju kurss sekmīgi apgūts) ietekmējošiem faktoriem tika analizēts studiju kursa „Statistika ekonomistiem” iekšējais vērtējums. Lai to iegūtu, tika izmantots docētāja sniegtais studentu prasmju un spēju kvantitatīvais novērtējums mācību procesa laikā un studentu aptauja ar mērķi uzzināt viņu viedokli par mācību procesa aktivitāšu nozīmīgumu. Iekšējā vērtējuma rezultāti tika apkopoti un attēloti grafiski. Aprēķināti statistiskie rādītāji: aritmētiskais vidējais, moda, mediāna, standartnovirze, variācijas koeficients. Statistiskās analīzes rezultāti var palīdzēt noteikt mācību procesa pilnveidošanas virzienus. 
Atslēgas vārdi: EFQM modelis, mācībspēku darbības pilnveide, kvalitātes instrumenti, iekšējais vērtējums, statistiskā analīze

AKADĒMISKĀ VALODA MATEMĀTIKĀ – ATTĪSTOŠI INTEGRĒJOŠS FAKTORS MODERNĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ 

Natālija Kaže

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas
Purvciema 38, Rīga, LV-1035, Latvija
Tālr.: +371 67570888.
E-pasts: rklasg@riga.lv

Matemātikas akadēmiska valoda tagadnē ir (izdara) profesionālas izglītības galvenu daļu. Tas tāpat kalpo par saisti starp atšķirīgām pasniedzēju valodam, īpaši parādā pie viņa starptautiskais nature dēļ (Latīniskas saknes īpaši). Pētījuma mērķis ir izanalizēt valodu problēmas Latvijas mazākumtautību skolās un aprakstīt varbūtējus ceļus, kuri atbalsta gan pasniedzējus gan studentus starptautisku augstskolu izglītības meklēšanā. Arī tika summeti perspektīvas un matemātikas daudzvalodu apmācības pieredze. 
Atslēgas vārdi: daudzkultūru izglītība, izsaukums, valodu daudzveidība, profesionālā kompetence, terminoloģija, atskārsme, pakāpenisks palielinājums

TEACHING LARGE CLASSES WITH WEB TECHNOLOGIES 

Kumar M. Agarwal

Riga Business School
Riga Technical University
Skolas St. 11, Riga, Latvia
e-mail: kumarlatvia@yahoo.com

This article explores teachers’ benefits of using CALL (Computer-assisted Language Learning) which includes teaching the English Language in large classes. This paper reports on the perceived differences between the classical way of teaching the language and the modern one i.e. using the information technologies. Research shows that by using computers, students become better problem solvers and better communicators. Over a network, using e-mail and sharing files, students have the chance to collaborate and work together with other classmates, peers, and teachers. Learning is then transformed from a traditional passive-listening exercise to an experience of discovery, exploration, and excitement. Students can begin to realize their full potential when they are empowered to contribute and collaborate as a team to accomplish their reading and writing tasks more effectively. Until quite recently, computer-assisted language learning (CALL) was a topic of relevance mostly to those with a special interest in that area. Recently, though, computers have become so widespread in schools and homes and their uses have expanded so dramatically that the majority of language teachers must now begin to think about the implications of computers for language learning. This article provides brief overview of how computers can be used for language teaching (Goyal, 2002). It focuses not on a technical description of hardware and software, but rather on the pedagogical questions that teachers have considered in using computers in the classroom. 
Keywords: Language learning approaches, information technologies, large classes

DUAL CONTROL IN EDUCATIONAL PROCESS PLANNING 

Nicholas A. Nechval1, Konstantin N. Nechval2, Gundars Berzins1, Maris Purgailis1

1University of Latvia Raina
Blvd 19, Riga LV-1050, Latvia
E-mail: nechval@junik.lv

2Transport and Telecommunication Institute
Lomonosov Street 1, Riga LV-1019, Latvia
E-mail: konstan@tsi.lv

The paper treats an example arising from a problem in educational process planning. The provision of the number of information items in a specified discipline for education to optimise a suitable performance index is treated as a "dual-control" process. Dynamic programming is used to determine the sequence of optimal decisions. Results are obtained for different forms of a priori distribution of the unknown information items for successful acquirement. As the answers can be obtained analytically without approximation, the optimum policy can be compared with the non-optimum policy of optimising stage by stage. The paper also discusses the effect of the decision maker's a priori knowledge upon the infinite stage process. 
Keywords: educational process, planning, performance index, dual control

GLOBALIZATION AND ENGINEERING EDUCATION: PREPARING STUDENTS FOR THE 21st CENTURY PROFESSIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Yulia Stukalina

Transport and Telecommunication Institute
Lomonosova Street 1, Riga, LV-1019, Latvia
Ph.: +371 67100668.
Fax: +371 67100660.
E-mail: alina_s@tsi.lv

The Globalisation influences job market in several ways: it has brought forth new opportunities and has produced some threats and uncertainties for business in general and for technical professionals in particular. In the knowledge-based society, the life cycle for technical skills is becoming shorter. There is also the problem of international recognition of qualifications, which is essential to the increasing of the mobility of technical specialists between countries. Technical professionals must keep abreast of the general globalisation trends. Engineering education is rapidly evolving as the pace of technological innovation in society accelerates. The complex global environment requires excellent technical skills. On the other hand, the global job market needs interdisciplinary knowledge and cross-functional and intercultural teamwork skills. Educators must take every advantage of both traditional methods and new approaches to engineering education. One efficient way to provide multidisciplinary engineering education – an essential aspect of modern society development – is to incorporate interdisciplinary approach into academic programs; this approach is aimed at the intellectual fusion. The multidisciplinary program is notable for integrating general studies, i.e., humanities, social sciences, management, languages, with professional studies.
Keywords: globalisation, engineering education, interdisciplinary approach to learning

PROJECT – BASED LEARNING AS AN EFFICIENT INSTRUMENT OF MULTILINGUAL EDUCATION 

Yulia Stukalina

Transport and Telecommunication Institute
Lomonosova str. 1, Riga, LV-1019, Latvia
Ph.: +371 26714382.
Fax: +371 67100660.
E-mail: alina_s@tsi.lv

To provide technical students with the non-science skills necessary for the global job market is one of the key issues for educators. The global job market requires multidisciplinary knowledge and intercultural teamwork skills; the new global economy calls for specialists who possess the ability to communicate proficiently in the worldwide community. Besides, our students must gain a positive reception for the need to understand other cultures during their undergraduate education. Thus, the role of foreign languages training increases significantly. European education experts pay a special attention to creating more language-friendly environment in European higher education institutions. This paper considers foreign languages training in the context of multidisciplinary education. It aims to describe project-based learning as part of multidisciplinary education, and as an extra tool for foreign languages acquisition in an engineering higher school. It also focuses on the internal educational environment resources necessary for supporting project-based learning.
Keywords: educational environment, foreign languages teaching, multidisciplinary skills, project-based learning

INFLUENCE OF THE GENDER FACTOR ON A STUDENT’S LEARNING STYLE AND ACHIEVEMENTS IN LANGUAGE LEARNING 

Anna Tatarinceva

Transport and Telecommunication Institute
Lomonosova Street 1, Riga LV-1019, Latvia
Ph.: +371 67100668.
Fax: +371 67100660.
E-mail: A_tatarinceva@inbox.lv

The paper includes the investigations of the different aspects of the theory of learning styles connected with the Gender factor. A number of definitions of learning styles, gender differences in patterns of knowledge in various aspects of language learning and its influence on students’ learning styles and their achievements are analysed in this paper. The distinction between the words sex and gender is a frequent topic for debates within research and epistemology. A common use of the term sex is to restrict it to referring to biological distinctions between males and females, while reserving the term gender to refer to the psychological features or attributes associated with these categories (Deaux, 1995). The use of gender is more accurate for the connection with the gender system identified by researchers, since it marks the cultural and structural dimension. The most studies are concerned with students’ gender differences in the process of their learning in the institutes of higher education. This problem is of obvious scientific and pedagogical interest because modern education should provide equal opportunities for males and females. 
Keywords: gender, learning style, hemisphere, human brain, language, achievements, differences, influence, cognitive skills

IKT IZMANTOŠANA MATEMĀTIKAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ 

Sarmīte Čerņajeva1, Ilze Jēgere2

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
ITF Matemātikas katedra
Lielā ielā 2, Jelgava, LV- 3001, Latvija
Tel.: (+371)3005607,

1Tālr.: +371 29101892.
E-mail: Samite.Cernajeva@llu.lv

2Tālr.: +371 26586821.
E-mail: Ilze.Jegere@llu.lv

Atslēgas vārdi: matemātika, matemātikas studijas augstskolās, mācīšanās stils, studiju process

УЧЕНИЕ О СУБЪЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Л.П. КАРСАВИНА 

А.И. Виноградов

Мурманский гуманитарный институт
ул. Октябрьская, 3а, Мурманск, Россия, 183038
Тел. +7 8152 2455258.
E-mail: mgi@mginet.ru

Автором исследуется учение Л.П. Карсавина, которое может быть охарактеризовано как метафизика субъекта исторического процесса. 
Ключевые слова: субъект исторического развития, философия всеединства, цель истории, причины исторического развития, роль личности в истории

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Антон Власюк1, Наталья Королева2

1Мурманский гуманитарный институт
ул. Октябрьская, 3а, Мурманск, Россия, 183038
Тел. +7 8152 2455258.
E-mail: mgi@mginet.ru

2Мурманский государственный педагогический институт
ул. Егорова, 15, Мурманск, Россия, 183038

Статья посвящена применению справочных правовых систем в обучении и практической деятельности студентов юридического факультета. 
Ключевые слова: массив правовой информации, программные инструменты, открытость, эффективность, доступность

АНАЛИЗ РЫНКОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Ольга Воробьева

Мурманский гуманитарный институт
ул. Октябрьская, 3а, Мурманск, Россия, 183038
Тел. +7 8152 2455258.
E-mail: mgi@mginet.ru

Статья посвящена оценке уровня обеспеченности банковскими услугами клиентов в российских регионах. Анализируются индикаторы финансового состояния региональных кредитных организаций. Дополнительный приток иностранного капитала рассматривается в качестве важного фактора развития и регионов страны, и банковского сектора России в целом.
Ключевые слова: конкуренция, регионы, неравномерность, формы обслуживания клиентов, индикатор, иностранный капитал, совершенствование банковского дела

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Лариса Загребина, Николай Владимиров

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел.: +371 67100613.
E-mail: larisa_z@tsi.lv

В статье дается краткая характеристика состояния охраны труда в Латвии за последние годы. Рассматривается процедура оценки факторов риска рабочей среды на предприятиях в соответствии с законом «Об охране труда», приводится ряд матриц для оценки риска. 
Ключевые слова: охрана труда, риск, несчастный случай, опасность, безопасность труда, неблагоприятные факторы

СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАГИСТРАТУРЫ РТУ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА ЛАТВИИ 

Лариса Зайцева, Павел Русаков

Рижский технический университет
ул. Межа, 1/3, Рига, LV-1048, Латвия
Тел.: +371 67089522, 67089578б, 7089578.
E-mail: Larisa.Zaiceva@cs.rtu.lv, Pavels.Rusakovs@cs.rtu.lv

В статье рассмотрены некоторые результаты проекта Европейского социального фонда «Практика студентов магистерской профессиональной программы «Компьютерные системы» по специальности инженера-программиста», выполненного в Рижском техническом университете (РТУ). В рамках проекта были организованы и проведены производственная и исследовательская практики студентов, а также анкетирование магистрантов, которые оценивали свою работу во время практики. Результаты анкетирования были обработаны с использованием математических методов. Авторов статьи интересовало отношение студентов к прохождению практики, их участие в деятельности конкретных фирм и организаций, а также соответствие международно аккредитованной учебной программы “Компьютерные системы” РТУ требованиям рынка труда Латвийской Республики. В статье описаны наиболее важные виды работ, необходимые инженерам-программистам в их профессиональной деятельности, к которым следует готовить магистрантов. Результаты исследования могут быть использованы для усовершенствования учебных программ высших учебных заведений. 
Ключевые слова: практика, анкетирование, программирование, математическое ожидание, дисперсия

НОРМЫ И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО КОРОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Илона Засимчук

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. +371 67100648.
Fax: +371 67100660.
E-mail: ilona_zasimchuk@mail.ru

В работе исследуются наиболее эффективные нормы и методики корпоративного управления для обеспечения большей экономической и организационной прозрачности для инвесторов. 
Ключевые слова: защита прав инвесторов, методики оценки качества, инвестиционный климат компаний

УРОК-ЭКСКУРСИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН БАЛТИЙСКОГО МОРЯ» 

Андрей Иванов

Рижская средняя школа № 72
ул. Икшкилес, 6, Рига, LV-1057, Латвия
Тел. +371 2272981,
E-mail: r72vs@ijsd.riga.lv

Автором разработаны различные варианты уроков-экскурсий, проведено системное наблюдение за их результативностью, выявлены определенные требования к их подготовке и проведению. 
Ключевые слова: методический принцип, творческая работа, результативность

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Ишгали Ишмухаметов1, Марина Брук2

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
1Тел. +371 67100613,
ishgali@tsi.lv
2Тел. +371 67100658

Статья посвящена особенностям оценки знаний студентов в процессе обучения предметам гуманитарного цикла. Авторы уделяют внимание факторам, влияющим на объективную оценку знаний, умений и навыков, среди которых возрастные и личностные особенности обучаемых, специфика учебных предметов, умение работать в коллективе, индивидуально или малыми группами играют не последнюю роль. В статье подчеркивается, что главным звеном в процессе оценки знаний является конструктивность взаимодействия преподавателей и студентов, которое накладывает свой отпечаток на уровень полученных знаний, их объективную оценку и делает ее мощным обучающим и мотивирующим инструментом. 
Ключевые слова: оценка знаний, учебный процесс, предметы гуманитарного цикла, удовлетворенность учебным процессом

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С УЧЕТОМ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Елена Копытова1, Светлана Алексеева2

1Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Факс: +371 67100660.
E-mail: elena@tsi.lv

2Рижская русская средняя школа имени М. Ломоносова
ул. Акас, 10, Рига, LV-1011, Латвия
Тел. +371 67275043

Предлагается методика расчета итоговой оценки контроля знаний учащихся по отдельным учебным дисциплинам. Проводится сравнение среднего балла по дисциплине с итоговой оценкой, рассчитанной по предложенной методике. 
Ключевые слова: оценка успеваемости, вуз, средняя школа

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

Владимир Лабеев, Вилен Мендельсон

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. +371 67100648.
Факс: +371 67100660.
E-mail: labeev@tsi.lv

Рассматривается организация дифференцированного обучения на практических занятиях по математике. Предлагается организация учебного процесса при дифференцированном подходе. 
Ключевые слова: математическая подготовка, минимальный уровень, оценка

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В РАМКАХ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ „КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ” ИНСТИТУТА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

Алексей Латков1, Владимир Пятков2, Борис Цилькер3

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел.: +371 67100604.
Fax: +371 67100604
Е-mail: 1latkov@tsi.lv, 2pvp@tsi.lv, 3tsilker@tsi.lv

В последние годы развитие информационных технологий характеризуется высокими темпами прогресса в области компьютерных сетей. Широкая интеграция локальных и глобальных сетей, появление на рынке новых сетевых аппаратных и программных решений, требуют подготовки специалистов, не только хорошо ориентирующихся в этих областях, но и умеющих принимать оптимальные решения при проектировании новых и модернизации имеющихся корпоративных сетей. Проблемам подготовки специалистов такого плана и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные сети, программа обучения, специализация

ИНТЕГРАТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Юрий Машошин1, Сигита Силарая2

1Даугавпилсcкий университет
ул. Парадес, 1, Даугавпилс, Латвия
Тел. +371 29580033.
E-mail: jurima@inbox.lv

2Академия полиции Латвии
ул. Эзермалас, 8, Рига, Латвия
Тел. +371 29267995.
E-mail: liene.feldmane@vteb.gov.lv

По мнению авторов комплексность в преподавании учебных дисциплин криминальной и цивилистической сфер, является одним из важнейших методов в обеспечении реальной глубины и разносторонности юридического мышления и профессиональных знаний выпускников. 
Ключевые слова: методы преподавания, системность и комплексность обучения

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ (на опыте преподавания юридических дисциплин) 

Юрий Машошин

Академия полиции Латвии
ул. Эзермалас, 8, Рига, Латвия
Тел. +37129580033.
E-mail:jurima@inbox.lv

Для освоения профессии юриста важны не только жизненный и трудовой опыт, но и этап становления профессиональной компетенции – учеба. Именно поэтому необходимы любые обоснованные предложения, направленные на оптимизацию учебного процесса и повышение его результативности. Одним из наиболее сложных и важных вопросов педагогической психологии и практической педагогической деятельности является обеспечение дастаточного уровня активности учебного внимания студентов. Вместе с тем, умение концентрировать внимание, длительно поддерживать его достаточный уровень, при необходимости быстро переключать и использовать все возможные виды и функции внимания является одним из обязательных признаков достигнутого уровня профессиональной зрелости юриста. Автор на основании тридцатилетнего опыта преподавания юридических дисциплин рассматривает проблемы и методы совершенствования внимания учащихся. 
Ключевые слова: преподавание, юридические науки, свойства личности, функции внимания, виды внимания, интерактивность, проблемность

«LEARNING OUTCOME» КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Борис Мишнев

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. +371 67100675.
Факс: +371 67100660.
E-mail: bfm@tsi.lv

Рассматривается методика проектирования учебного предмета, эффективного в том смысле, что педагогические ресурсы используются преимущественно на получение заранее сформулированного результата обучения. Предлагаемая методика содержит рекомендации по формулированию результатов обучения и описание возможной реализации процесса обучения, а также предложения по формам контроля результатов обучения. 
Ключевые слова: результаты обучения, педагогическая эффективность, уровни обучения

ВЫБОР ДИСЦИПЛИН ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА 

Марина Плисс, Юрий Сикержицкий

Институт транспорта и связи
Ломоносова 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел: +371 67100650.
Факс: +371 67100660.
E-mail: mpliss@inbox.lv, sum@tsi.lv

Предлагается концепция подбора перечня предметов и последовательности их изложения по семестрам, для учебных программ транспортного ВУЗа, путём использования технологических моделей, применяемых в общей теории коммуникаций. Приведены примеры технологических моделей и показана возможность подбора обязательных предметов для программ «Электроника. Телекоммуникационные системы и сети» и «Экономика. Логистика на транспорте и в бизнесе». Использование технологических моделей возможно, также и для подбора общеобразовательных и языковых дисциплин в каждой программе. Предлагаемый подход позволяет значительно облегчить директору программы определение требуемого минимума специальных предметов для специалиста в области соответствующей программы и уменьшить субъективную составляющую при подборе учебных дисциплин.
Ключевые слова: технологическая модель, программа обучения, телекоммуникации, логистика

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ 

Александр Стетюха

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. +371 67100630.
E-mail: astet@tsi.lv

Рассматривается проблема подготовки специалистов в области логистики с позиции ее соответствия потребностям современного состояния и развития экономики. Эффективная система логистики как сквозное управление экономическими потоками возможна только в результате целенаправленных совместных усилий многих предприятий производственной сферы и сферы обращения. В экономической подготовке специалистов в области логистики следует исходить из того, что логистические службы являются не просто исполнителями операций по перемещению материальных активов, а организаторами исполнения логистических процессов наиболее целесообразным способом. Одновременно необходимо сформировать понимание того, что логистика в экономических отношениях является одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих добиваться корпоративных и народнохозяйственных целей с учетом научных, экономических обоснований и расчетов, интересов предприятий, логики и здравого смысла. 
Ключевые слова: логистика, материальные потоки, оптимальные экономические решения

ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ ВУЗА 

Жанна Цауркубуле

Высшая школа психологии
ул. Ломоносова, 4, Рига, Латвия
Тел. +371 67100230.
E-mail: rector@psy.lv

В статье рассмотрены общие проблемы стратегического управления деятельностью вуза с учетом трех основных моделей управления качеством подготовки специалистов. На примере деятельности Высшей школы психологии (ВШП) анализируется проблема введения Комплексной системы управления качеством работы вуза (КСУКРВ) с использованием оценочного метода (SWOT-анализ) и концепции TQM (разработка стратегии развития ВШП с четко сформулированными миссией, целями и задачами, а также основными направлениями развития вуза до 2012 года). Анализируются целевые аудитории, а также с использованием процессного подхода определены основные задачи работы вуза, связанные со стратегическим управлением деятельности ВШП, управлением качеством учебного процесса, академическим персоналом и административным ресурсом высшей школы. В статье рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются вузы при разработке внутривузовской системы управления качеством образования. 
Ключевые слова: стратегическое управление, SWOT-анализ, концепция TQM, целевые аудитории, административный ресурс, Комплексная система управления качеством (КСУК)

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОСЕДСТВО И ПАРТНЕРСТВО – ПРОГРАММА «КОЛАРКТИК» (2007–2013 гг.) 

Валерия Шергалина

Мурманский гуманитарный институт
ул. Октябрьская, 3а, Мурманск, Россия,183038
Тел. +7 8152 2455258.
E-mail:mgi@mginet.ru

Автором рассматриваются особенности Программы «Коларктик» в рамках нового этапа организации европейского соседства и партнерства стран Северной Европы и российских территорий. 
Ключевые слова: европейское партнерство, Программный регион, совместные промышленные секторы, страны-партнеры, малый и средний бизнес, образование, экология, здравоохранение, чрезвычайные ситуации, обустройство границ, «от человека к человеку», модель сотрудничества

ФОРМУЛИРОВКА КОМПЛЕКСА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИХ РЕШЕНИЯ 

Бенита Юдрупа, Ояр Юдрупс

Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1050, Latvija
Тālr: +371 67034494
E-mail: benita@lanet.lv, Ojars.Judrups@lu.lv

В статье рассмотрены проблемы математической дидактики, с которыми сталкиваются преподаватели математики в высшей школе, работая со студентами вечернего, заочного или дистанционного обучения. Авторы предлагают создать комплекс развивающих заданий, который, мотивируя студента, позволит ему понимать сущность математических понятий, создать навыки разрешения типовых заданий и оценить математическую роль в освоении его избранной специальности.
Ключевые слова: информативная емкость, усвоение учебной информации

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТНЫХ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Сергей Юнусов

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. +371 26435655.
E-mail: yunusov@inbox.lv

В работе проанализированы недостатки, имеющие место при устной форме приема экзаменов и зачетов у студентов. С целью повышения объективности со стороны преподавателя и устранения негативных факторов, возможных при устной форме приема экзаменов и зачетов, предлагается альтернативная форма проведения – комплексное задание. Комплексное задание по информатике состоит из практического задания по проверке знаний и умений студентов. Такой подход позволяет оценить знания и умения студента по всем основным разделам и темам учебной дисциплины. В работе показаны система формирования критериев оценки знаний и шкала оценок на примере одного из вариантов экзаменационной работы по информатике. Данная методика успешно применяется автором в течение последних трех лет и доказала свою эффективность. 
Ключевые слова: экзамен, зачет, информатика, экзаменационная работа, комплексное задание, результаты экзамена

Выберите услугу
Сумма оплаты
EUR
Имя, Фамилия
Э. почта