2003, VOLUME 4 #3 (LATVIAN VERSION) | TSI

Your question

Будем рады дать ответы на любые ваши вопросы!

2003, VOLUME 4 #3 (LATVIAN VERSION)

Izdevuma mērķis ir noteikt galvenās pieejas intelektuālo transporta sistēmu (ITS) koncepcijas izstrādei Rīgas pilsētā. Tā izstrādāšanas gaitā tika izvirzīti divi galvenie uzdevumi:

  • balstoties uz ITS ieviešanas starptautisko pieredzi, noteikt galvenās ITS attīstības programmu izstrādes likumsakarības;
  • demonstrēt pieejas ITS attīstības koncepcijas formēšanai;
  • darbā izklāstītās pieejas lielā mērā balstās uz starptautisko pētījumu metodiskajām pieejām un materiāliem transporta telemātikas un ITS jomā;
  • ERTICO (European Road Transport Telematics Inplomentation Coordination Organisation) Eiropas iniciatīvas, ECMT (European Conference of Ministers of Transport) un EC DT XIII (Europas Community Direktorat General XIII on Telematics);
  • ASV programmas IVHS (Intelligent Vehicle Highway Systems);
  • Japānas programma VICS/VTMS (Vehicle Information and Communication Systems / Universal Traffic Management Systems);
  • Eiropas projekti inteliģento transporta sistēmu un transporta telemātikas jomā, kas orientēti uz pilsētas transporta sistēmu funkcionēšanas efektivitātes celšanu.

Igors Kabaškins
Galvenais redaktors

SATURS :

Igors Kabaškins, Intelektuālā transporta sistēmu izmantošanas ilgtermiņa programmas konceptuālā modeļa izstrāde Rīgas pilsētas aglomerācijas vajadzībām 
 

1. Ievads
Eiropas zinātnisko pētījumu 4.-6. struktūrprogrammas ietvaros tika izdalīts atsevišķs virziens, kurš orientēts uz problēmu izstrādi transporta telemātikas jomā. Šī virziena projektu tematikā tika ietverts plašs zinātnisko pētījumu lauks - no ģeogrāfiskajām un formējošajām sistēmām un mākslīgo pavadoņu navigācijas sistēmām līdz satiksmes ceļu vadīšanas centralizētu centru izveidei un pilsētas kustības trafika un transporta novietošanas stāvvietās adaptīvajai vadīšanai.

Pašlaik ir nodibināta speciāla Starptautiskās standartizācijas organizācijas komiteja, kura apvieno 13 darba grupas dažādos transporta telemātikas sistēmu izveides un ieviešanas aspektos. Intelektuālo transporta sistēmu jomā nacionālās programmas darbojas ASV, Japānā, Lielbritānijā, Somijā u.c. valstīs. Intelektuālo transporta sistēmu nacionālās koncepcijas un arhitektūras izstrāde Latvijā ļaus transporta sistēmu vadības problēmas risināt uz mūsdienu tehnoloģiju bāzes.

1999. gadā izstrādātā Rīgas pilsētas transporta sistēmas attīstības koncepcija nosaka galvenos tās attīstības virzienus līdz 2003. gadam.

Intelektuālo transporta sistēmu attīstības augsta dinamika pēdējos gados visā pasaulē un mūsdienu telemātikas līdzekļu stihiska ieviešana pilsētas transporta sistēmā prasa saskaņotu pieeju jaunu tehnoloģiju jautājumam. Tas ļaus izslēgt, sliktākajā gadījumā, būtiski samazināt dažādu ITS elementu nesaskaņotu darbību. Bez tam, sistēmu pieejas izmantošana ITS integrācijā transporta sistēmā ļaus gūt sinerģetisko efektu, ko nav iespējams sasniegt atsevišķu ITS elementu autonomas izmantošanas gadījumā.

Ir iespējamas trīs pieejas ITS integrācijas realizācijai pilsētas transporta sistēmā:

  • kā citu transporta sistēmas komponentu integrētajam elementam;
  • kā paralēli ar citām transporta sistēmām apskatāmam izdalītam elementam;
  • kā jauktu pieeju, kas diferencēti ņem vērā ITS izmantošanas nozīmi un perspektīvas dažādos transporta komponentos un atkarībā no tā iekļauta koncepcijā kā integrēts vai izdalīts elements.

Pašreizējos apstākļos pēdējā no minētajām pieejām rādās visreālākā. Piemēram, ceļu kustības vadības sistēma un ar to saistītās integrētās sistēmas var tikt apskatītas kā patstāvīgas operacionālās stratēģijas pašas par sevi. Tanī pašā laikā citi ITS attīstības virzieni var tikt aplūkoti kā jau iezīmējošos transporta attīstības koncepcijas stratēģisko virzienu atbalsta sistēmas.

2. ITS plānošana

3. ITS ceļvedis

4. ITS arhitektūra

5. ITS plānošanas rokasgrāmata

6. ITS plāna realizācijas programma

7. Literatūra

Выберите услугу
Сумма оплаты
EUR
Имя, Фамилия
Э. почта