VOLUME 2, #2 - 2007. RESEARCH AND TECHNOLOGY - STEP INTO THE FUTURE SCIENTIFIC & RESEARCH JOURNAL OF TTI, ISSN 1691-2853, ISSN 1691-2861 | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

VOLUME 2, #2 - 2007. RESEARCH AND TECHNOLOGY - STEP INTO THE FUTURE SCIENTIFIC & RESEARCH JOURNAL OF TTI, ISSN 1691-2853, ISSN 1691-2861

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ В РИГЕ ДО 2018 ГОДА 

Валерий Худяков

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)7100630. Факс: (+371)7100660.
E-mail: hudjakovic@inbox.lv

В статье представлены расчеты и методы качества обслуживания пассажиров в городе Риге. Произведены расчеты пассажиропотоков на отдельных маршрутах. На основе полученных расчетов определили качество обслуживания пассажиров. Применив план развития Риги на пе-риод 2006-2018 годов, сделана приблизительная оценка качества транспортного обслуживания пассажиров в 2012-2018 гг. На основе полученных результатов определены рекомендации для дальнейшего улучшения качества обслуживания пассажиров общественного транспорта.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ФИРМЫ НА ЭКСПОРТ 

Лариса Озерская

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Е-mail: v-mail@apollo.lv

Эффективное функционирование любой фирмы невозможно без правильно органи-зованной службы сбыта. Наиболее важная задача службы сбыта проявляется в достижении поставленных целей по товарам и завоевании доли рынка. Деятельность этой службы должна быть тщательно просчитана, чтобы она соответствовала общей стратегии фирмы. Это дости-гается в ходе планирования сбыта, представляющего собой систематическое принятие решений в отношении физического перемещения и передачи собственности на товар или услугу от производителя к потребителю.

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В БАНКОВСКОМ КРЕДИТЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Игорь Вабальс

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел.: (+371)7609887, 7627447
Факс: (+371)7860144
E-mail: igors.vabals@oils.lv

Рост конкурентоспособности повышает требования к качеству менеджмента предприятий. Рост уровня управления немыслим без применения научно обоснованного подхода к принятию управленческих решений. Рассмотрим пример научного подхода к принятию решения о привлечении банковского кредита для финансирования текущих расходов предприятия. Любое решение, в том числе и управленческое, принимается, основываясь на интуиции, суждении или рациональном расчете. Отличительной чертой рационального расчета является обоснование принятия решения с помощью объективного аналитического процесса. Нахождение рациональ-ного решения является задачей четко сформулированной методики, техники принятия решения [1, 86]. С этой точки зрения методика расчета необходимости привлечения банковского кредита для финансирования текущих расходов предприятия представляет собой логическую процедуру оценки целесообразности использования банковского кредита как источника внешнего финансирования (см. рис. 1) [2, 234].

 

LATVIJAS AKTĪVĀ DARBASPĒKA AIZPLŪDES PROBLĒMA, TĀS IEMESLI UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 

Beāte Baranceva

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija
Tālr. (+371)7222637,
e-pasts: beate@europcar.lv

Brīva darbaspēka kustība ietekmē gan valsti kopumā, gan pašvaldības, gan privātos uzņēmējus un arī katru indivīdu. Kādi ir galvenie pārbaudījumi un iespējas, saskaroties ar pastiprinātu darbaspēka aizplūdi no Latvijas? Šis jautājums ir aktuāls jau 2 gadus, kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES). Zinātniskā raksta gaitā tiks atklāti un apkopoti iemesli, kādēļ Latvijas iedzīvotāji pamet savu valsti darba meklējumos, novērtēts darbaspēka aizplūšanas process, uzskaitīti tā negatīvie un pozitīvie faktori, kā arī doti ieteikumi un iespējamie risinājumi tālākai rīcībai. Emigrācija - Izcelsme - latīņu emigratio "izceļošana". Brīvprātīga (politisku, ekonomisku u.c. iemeslu dēļ) vai piespiesta iedzīvotāju izceļošana uz citu valsti [4]. Ekonomiskās reformas, kuras tika veiktas, lai Latvija iekļautos ES, ir nesušas dzīves sadārdzinā-šanos, bezdarbu, nesamērīgu inflāciju, bažas par tālāku cenu kāpumu un savu likteni katram Latvijas pilsonim. Par nopietnu problēmu kļuvusi latviešu tautas emigrācija aiz ekonomiskiem apsvērumiem. Lai gan savus darba tirgus pilnībā ir atvērušas tikai trīs ES valstis - Lielbritānija, Īrija un Zviedrija -, Latvija saskaras ar darbaspēka aizplūdi. Kopumā izbraukušo skaits var būt ap 5% no visa Latvijas aktīvā darbaspēka. Pēc Ekonomikas ministrijas datiem, Latviju darba meklējumos ES atstājuši ap 50 000 cilvēku. Ņemot vērā neoficiālos datus un pētījumus, izbraukušo skaits var svārstīties 20 procentu robežās. Lai analizētu radušos situāciju ir nodibināta Staratēģiskās analīzes komisija. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātās Stratēģiskās analīzes komisijas galvenais mērķis ir veidot ilglaicīgu skatījumu uz Latvijas valsts un sabiedrības attīstību plašā starptautisko procesu kontekstā. Migrācija un brīva darbaspēka kustība bija viens no pētījumu tematiem jau komisijas dibināšanas laikā,kad Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti [1, 5]. Valsts prezidentes dibinātās Stratēģiskās analīzes komisijas pētījums "Latvija un brīva darbaspēka kustība: Īrijas piemērs" apliecina, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju cenšas izmantot legālā un reģistrētā darba iespējas. Prognozējams, ka darbaspēka aizplūšana turpināsies vēl vairākus gadus. Atkarībā no ekonomikas attīstības šis laika periods svārstīsies no 3 līdz 8 gadiem. Nākotnē arī palielināsies to ES valstu skaits, kas atvērs savus darba tirgus. Tāpat informācija par darba iespējām un perspektīvām kļūst aizvien pieejamāka, un sabiedrībā mazinās valodu zināšanu barjeras. Tomēr kopumā pētījumi par potenciālo migrāciju no Austrumeiropas, kā arī iepriekšējo ES paplašināšanās posmu pieredze apliecina, ka ar laiku emigrācija samazinās un pakāpeniski izsīkst, līdzīgi kā tas bija tādās ES dalībvalstīs kā Īrijā, Spānijā un Portugālē. Ļoti svarīgs faktors ir nodarbinātības iespēju trūkums. Īrijas piemērs liecina, ka cilvēkiem ir tendence izvēlēties legāla darba priekšrocības, jo tas dod iespējas izmantot Eiropas Savienības dalībvalstu statusu priekšrocības gan individuālo, gan sociālo un darba tiesību jomā [8]. Analizējot nodarbinātības rādītājus, redzam, ka ir ļoti augsts jauniešu bezdarba līmenis - ap 20%, un tas ir augstāks nekā citās ES valstīs. Tāpat ir zināms, ka reģionos, piemēram, Latgalē, ir nodarbinātības iespēju trūkums. Mums ir zems uzņēmējdarbības līmenis, un tā pamatā ir resursu trūkums un nepietiekamas zināšanas.

 

ТРАНСФЕРТНЫЕ ЦЕНЫ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ 

Александр Гусев

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)29986846
Е-mail: scorpion@ inbox.lv

Подразделения одного предприятия, как правило, взаимодействуют без учета рыночных условий: служба информационных технологий не выставляет счет отделу продаж за внедрение автоматизированной системы, а продавцы не требуют от производственного отдела оплатить их услуги по реализации продукции. Однако в такой ситуации существует опасность, что каждое подразделение начнет руководствоваться собственными интересами. Часто владельцы и руко-водители стараются исключить такие ситуации с помощью введения механизма трансфертных цен.

 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБОРОТА И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ 

Дмитрий Гуляев

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)26413030
E-mail: prezto@inbox.lv

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной производительной деятельности хозяйствующих субъектов является готовая продукция, которая становится товаром при условии ее реализации потребителю [1]. На стадии продажи выявляется стоимость товара, включающая стоимость прошлого овеществленного товара и живого труда. Стоимость живого труда отражает вновь созданную и распадается на две части. Первая представляет собой заработную плату работников, участвующих в производстве продукции. Ее величина определя-ется рядом факторов, обусловленных необходимостью воспроизводства рабочей силы. В этом смысле для предпринимателя она представляет часть издержек по производству продукции. Вторая часть вновь созданной стоимости отражает чистый доход, который реализуется в результате продажи продукции, что означает общественное признание ее полезности [2]. Задачей данной работы является выяснить, насколько можно увеличить доходы и прибыль магазина, торгующего детскими товарами, на примере четырех групп товаров, поставляемых одним поставщиком, путем проведения акций и скидок и внедрением рекламы на эти товары. Исходными данными является информация по продажам товаров за промежуток времени, когда не использовался маркетинговый подход к стимулированию сбыта. Изменение продажной цены и реклама товаров являются инструментами достижения требуемого результата, который включает в себя существенное увеличение объема продаж и чистой прибыли фирмы. Для начала рассмотрим, что представляет из себя прибыль фирмы, ее основные функции и значения.

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИE ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

Елена Шевцова

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)9434015
E-mail: jelena.sevcova@ijsd.riga.lv

Если вы уверены, что понимаете все, что происходит, то вы безнадежно ошибаетесь.
Walter F. Mondale

Инвестиционно-проектная деятельность является важной составляющей развития любой экономической системы, и в данное время Латвия особенно нуждается в реструктуризации и подъеме производства. В рыночных условиях необходимо доказать инвестору целесообразность и эффективность предпринимаемых затрат всех ресурсов, которые обосновываются путем разработки и оценки инвестиционного проекта. Проектный анализ включает комплексное исследование, отражающее многостадийную и многофазовую сущность проекта, важнейшей частью проработки которого должен являться анализ инвестиционных рисков. Проблема формирования оптимального инвестиционного портфеля, у истоков которой стоял в 1952 году Гарри Марковиц, а дальнейшее развитие получила в трудах Уильяма Шарпа, Мертона Миллера, Франкао Модльяни, оказала огромное влияние на развитие теории финансовых рисков. Основной вывод из их теорий заключается в том, что если вы не хотите излишне рисковать, то о больших доходах можно не мечтать.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Наталья Рубина

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)29335474. Факс: (+371)7258530
E-mail: n@bkc.lv

Стремительное развитие рынка земельных участков под застройку обостряет проблему оценки реальной рыночной стоимости земельного участка - как свободного, так и застроенного. В этих условиях возрастают требования к обоснованности моделей рыночных процессов и к точности расчетов стоимости, базирующихся на этих моделях. В статье рассматриваются проблемы реализации моделей, предложенных в [1], с учетом иных точек зрения на базовые положения этих моделей (например [2]).
Традиционная техника оценки земельного участка методом дисконтирования денежных потоков предполагает моделирование во времени динамики создания на земельном участке доходного объекта недвижимости, его доходной эксплуатации и продажи в конце периода владения. При этом в качестве рыночной стоимости земельного участка берется результат, равный текущей стоимости разности потока расходов на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию построенного объекта недвижимости, а также доходов от его эксплуатации и продажи в конце периода владения.

ДЕМОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ - СЛЕДСТВИЕ НЕГАТИВНОГО БИЗНЕСА 

Наталья Стукова

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)28396077
E-mail: natalia20@inbox.lv

Что такое демотивация и какие стадии ее характеризуют?
Работа персонала без должной энергии и энтузиазма, потеря инициативы и ответствен-ности, восприятие сотрудниками пребывания на рабочем месте как простое времяпрепровождение - все это указывает на ярковыраженный симптом известной "корпоративной болезни", или, как принято сейчас ее называть, - демотивации работников. Такое равнодушие и полная пассивность персонала к своим трудовым обязанностям по большей части связаны с недостаточной психологической компетентностью самих руководите-лей, нечетко оценивающих важность мотивирования своих работников или просто-напросто не владеющих практическими приемами мотивирования. Сложившаяся ситуация для фирмы может обернуться не в лучшую сторону, поскольку вследствие этого ее лучшие сотрудники могут уйти в офис другого работодателя, и хорошо, если не в конкурирующую фирму. А те, кто все же пока решил остаться, будут выполнять свою работу на уровне "тяп-ляп", просто отсиживаясь на своих местах, не принося тем самым никаких благ в деятельность фирмы. Грамотный же руководитель должен вовремя заметить и предотвратить надвигающуюся демотивацию работников.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Олеся Габец

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)25964440
E-mail: olesya_g@inbox.lv

Современное предприятие представляет собой сложную структуру, включающую в себя большое количество составляющих. Для успешного функционирования этой структуры необхо-димо, чтобы все составляющие не просто выполняли свои функции правильно и своевременно, но и наиболее эффективным способом взаимодействовали друг с другом. Эффективное взаимо-действие во многом зависит от коммуникативных навыков и межличностных отношений, которые становятся основными компонентами успешного бизнеса. Поэтому предприятия со сложившимися командами, собственной корпоративной культурой обладают более высокой конкурентоспособностью, чем те, которые этого не имеют.

МИССИЯ - ПУТЕВОДНЫЙ МАЯК В МИРЕ БИЗНЕСА 

Ирина Соловьева

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел.(+371)7422552
E-mail: irina.solovjova@citrus.lv

За последние десять лет термин "миссия" стал едва ли не самым модными в лексиконе европейских и американских менеджеров. Существует довольно много определений этого понятия. Уместно привести наиболее популярное из них: "В случае широкого понимания миссия рассматривается как констатация философии и предназначения" [1]. В настоящее время 90% компаний развитых стран сформулировали свою миссию. Еще совсем недавно и латвийские предприниматели к разработке миссии относились только как к теории, чему-то непонятному и не важному, но все в мире меняется. Это относится и к изменению понятия "миссия", ее роли и необходимости в организации и процветании бизнеса. Поэтому миссия фирмы, как и многие базовые понятия современного менеджмента, является одним из важных инструментов управления, и не имеет единого общепринятого определения, что, в свою очередь, может быть, даже и лучше: нет шаблонов, есть неограни-ченные возможности.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Ирина Криштал

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)29774923
E-mail: ireina@one.lv

Не умеешь - научим, не хочешь - захочешь!

Мир бизнеса находится в бесконечном развитии, что приносит не только новые возможности, но и новые трудности. В ситуации переполненного рынка предприятие должно уметь существовать в условиях жесткой конкуренции, и нет лучшего способа повысить его рентабельность и конкурентоспособность, чем максимизировать эффективность использования человеческих ресурсов. Вопрос мотивации персонала с каждым годом все активнее обсуждается в обществе, а также все больше приобретает окраску жизненной необходимости. Существует множество теорий, таких, как "иерархия потребностей" Абрахама Маслоу, "двухфакторная концепция" Фредерика Герцберга, "теория Y" Дугласа МакГрегора, "концепция ERG" Клейтона Альдерфера и т.д., которые классифицируют и комбинируют в группы мотивы и потребности людей. Но, к сожалению, там, где вопрос касается человеческой натуры, совершенной теории быть не может. И каждый руководитель разрабатывает собственную систему мотивации и определения мотивов, опираясь при этом на уже существующие теории.

 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

Лев Файнглоз

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)8373154
E-mail: Levchik@one.lv

Сочетание географических и экономических особенностей Латвии требует особого отно-шения к потенциальным рынкам капитала. В этой связи возникает задача оценки инвестиции-онной привлекательности проектов и контроля на этапе их реализации. В подобных ситуациях требуется подготовить обоснованные аргументы относительно выгодности вложения капитала в конкретное инвестиционное мероприятие, находящееся в определенной сфере бизнеса. В результате использования рассматриваемой в данной работе методологии эффект от внедрения проекта проявляется в приращении добавленной стоимости предприятия, а также на основе известных критериев оценки инвестиционных проектов. На практике часто возникают ситуации, когда в процессе реализации хорошо обоснованных проектов руководство предприятия или же инвесторы остаются недовольно выбранными сценариями развития. В таких случаях под-вергается сомнению оценочная методология, устойчивые стереотипы которой являются основ-ными причинами планово-контрольных заблуждений. Одним из путей получения корректного обоснования инвестиционной привлекательности проекта является исключение противоречий, которые могут быть допущены на всех этапах типовой схемы оценки. В свою очередь, такие противоречия возникают вследствие неверного применения стоимостной концепции на фоне индивидуальных особенностей функционирования предприятия.

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Елена Бабич

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел. (+371)26533224
E-mail: jelenababica@inbox.lv

Известно, что создаваемая для акционеров стоимость в долгосрочной перспективе является наилучшим критерием оптимальности принимаемых управленческих решений. Именно держатели акций, являясь остаточными претендентами на денежные потоки предприятия, для принятия решений нуждаются в максимально полной информации, мыслят долгосрочными категориями и должны эффективно управлять всеми денежными потоками. Для этого проводится финансовый анализ предприятия. Большое внимание уделяется тщательности выбора финансовых показа-телей, проведению их бенчмаркинга. При этом деятельность предприятия нельзя рассматривать как отдельный объект. В этой связи нужно определить среду, влияющую на него, и анали-зировать всю систему в целом. Результатом такой работы является разработка системы сбалансированных показателей эффективности (Balanced Scorecard).

 

РАССМОТРЕНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО И КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Светлана Уразметова

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел.:(+371)7368103, (+371)29595665
E-mail: damiru@inbox.lv

Хорошо организованную деятельность предприятия можно сравнить с музыкальным произведением, которое "... в чем-то напоминает путешествие. Мелодия развивается, гуляет, движется то выше, то ниже, но в конце концов она всегда заканчивается, причем заканчивается так, что человек испытывает ощущение устойчивости и покоя, ощущение конца пути. Это ощущение создается тем, что в конце пути стоит нота, которая имеет самое устойчивое состояние, и эта нота украшена аккордом ...самая последняя нота" [11].

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts