Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Ilze Sproģe

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāna p.i.

Lomonosova iela 1, 502.kab.
Telefons: (371) 67100585
E-pasts: Sproge.I@tsi.lv

 

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte realizē akadēmiskās augstākās izglītības  studiju programmas divos studiju virzienos:

  • Ekonomika
  • Vadība, administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība

Studiju virziens «Ekonomika» ietver šādas programmas:

Sociālo zinātņu bakalaurs Ekonomikā

Sociālo zinātņu maģistrs Ekonomikā

Virziena studiju programmas piedāvā padziļinātas zināšanas dažādās ekonomiskās teorijas un biznesa ekonomikas jomās mūsdienu pasaules ekonomisko, politisko un sabiedriskās dzīves procesu izpratnei, to ietekmei uz uzņēmumu un organizāciju darbību globalizācijas apstākļos.

Studiju programmas “Sociālo zinātņu bakalaurs Ekonomikā” saturs ir vērsts uz profesionālās kompetences iemaņu veidošanu, kas nepieciešamas, lai TSI absolvents kļūtu par sekmīgu ekonomistu un varētu atrast pielietojumu savām zināšanām un prasmēm dažādās komerciālās un nekomerciālās organizācijās, veicot ekonomisko un finanšu analīzi, izstrādājot budžetu un izvērtējot organizācijas ekonomiskās attīstības perspektīvas.

Studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs Ekonomikā”  ir bakalaura programmas loģisks turpinājums. Tā ir vērsta uz starptautiska līmeņa speciālistu sagatavošanu organizācijām, kuras paplašina savu darbību starptautiskajā tirgū un piesaista ārvalstu kapitālu. Programmas mērķis ir  koncentrēts uz studējošo analītisko un pētniecisko spēju attīstību, kā arī mūsdienu ekonomikas un starptautisko finanšu analītiķa eksperta profesionālo iemaņu iegūšanu.

Studiju virziens « Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība» satur šādas programmas:

Sociālo zinātņu bakalaurs Vadībzinātnē

Sociālo zinātņu maģistrs Vadībzinātnē

- Profesionālā maģistra grāds aviācijas vadībā

Studiju programmas nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu dažādās biznesa vadības funkcionālajās jomās, tajā skaitā uzņēmējdarbībā, mārketingā, cilvēkresursu un finanšu vadīšanā pastāvīgi mainīgas vides apstākļos globalizācijas kontekstā.

Studiju programmā “Sociālo zinātņu bakalaurs Vadībzinātnē” studējošie mācību procesā apgūs, kā saprast klientu vajadzības, organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās stratēģijas un politikas izstrādāšanu, savas biznesa idejas realizācijai nepieciešamā biznesa plāna sastādīšanu. Studiju programma ir platforma tālākām padziļinātām vadībzinātņu studijām maģistratūrā.

Programmā “Sociālo zinātņu magistrs Vadībzinātnē”  galvenais akcents tiek likts uz studējošo analītisko un pētniecisko spēju attīstību un konsultanta profesionālo iemaņu iegūšanu mūsdienu organizācijas vadības jautājumos. 

Studijas  Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātē realizējas šādās katedrās:

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts