Transporta un sakaru institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem

 

 

 

Transporta un sakaru institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem

 

Transporta un sakaru institūts (TSI) izsludina konkursu pēcdoktorantiem pieteikumu priekšatlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

 

Konkursa norises laiks no 19.09.2016. līdz 18.10.2016.

 

TSI pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus* , ievērojot 19.01.2016. MKN Nr.50 25.1.apakšpunktā noteiktās prasības,  pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši TSI  cilvēkresursu attīstības plānam un pētniecības programmai (apstiprināta TSI Senātā 2015.gada 8.septembrī)  kā prioritārās nosakot šādas jomas:

  • nestingrā skaitļošana (Soft Computing): lielo datu (Big Data) un datu intelektuālās apstrādes (Data Mining) algoritmu izmantošana transporta sistēmu analīzei, plānošanai un pārvaldībai;
  • viedā mobilitāte un IKT lietojumprogrammas;
  • viedā mobilitāte un ilgtspēja;
  • viedā mobilitāte un pilsētu loģistika.

 

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Nolikumu par pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi, kas apstiprināts ar TSI Zinātnes un doktorantūras padomes lēmumu. 

Dokumenti saskaņā ar nolikumu jāiesniedz:

  • elektroniski sūtot uz e-pasta adresi Pule.S@tsi.lv,
  • klātienē papīra formātā vienā eksemplārā TSI 301.kabinetā,
  • sūtot pa pastu uz adresi Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019.

 

Dokumenti pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei:

 

Papildus informācija:

 http://likumi.lv/ta/id/279803-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-latvijas-zinatnisko-instituciju

 

* Pēcdoktorants (atbilstoši SAM MK noteikumu 2.9. apakšpunktam) ir Latvijas Republikas vai ārvalstu zinātnieks, doktora grādu ieguvis ne vairāk kā piecus gadus pirms pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pētniecības pieteikumu iesniegšanas termiņa Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā, neatkarīgi no vecuma, rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās pārliecības, sociālā statusa vai citām pazīmēm. Šo periodu var pagarināt līdz diviem gadiem, ja personai ir pamatots iemesls: bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darba nespēja.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts