Stipendijas studentiem | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Stipendijas studentiem


 


Latvijas izglītības fonda un SIA X INFOTECH stipendija

  1. Uz Latvijas izglītības fonda un SIA X INFOTECH stipendiju var pretendēt reflektants, kurš stājas Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes pilna laika studiju dienas nodaļā.

  2. Stipendijas mērķis – piesaistīt studijām TSI spējīgus un mērķtiecīgus vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventus un iespēja uzņēmumam SIA X INFOTECH sagatavot sev nepieciešamos speciālistus.

  3. Stipendiju skaitu katru gadu nosaka SIA X INFOTECH.

  4. Stipendija konkursā var piedalīties:

  • Latvijas vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventi, kuru  centralizēto eksāmenu vērtējums matemātikā vai fizikā nav zemāks par B līmeni;
  • matemātikas, fizikas vai informātikas dažāda līmeņa olimpiāžu uzvarētāji;
  • TSI olimpiādes uzvarētāji. 

  5. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:

  • vidējās izglītības atestāts;
  • atestāta pielikums – atzīmju izraksts;
  • centralizēto eksāmenu sertifikāti;
  • olimpiādes uzvarētāja sertifikāti.

  Dokumentus dalībai konkursā iesniedz Uzņemšanas komisijā. Dokumentu kopijas tiek iesniegtas izskatīšanai Stipendiju komisijā.

  6. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem rektora apstiprināta Stipendiju komisija. Stipendiju komisijas sastāvā ietilpst: A/S TSI Padomes priekšsēdētājs, Zinātņu un attīstības prorektors, sponsora kompānijas pārstāvis.

  7. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un iegūtajām ballēm, Uzņemšanas komisija izveido ranžetu pretendentu sarakstu, ko kopīgi ar dokumentu kopijām iesniedz izskatīšanai Stipendiju komisijai.

  8. Vērtēšanas kārtība:

  • Valsts, atklāto, starptautisko olimpiāžu uzvarētajiem matemātikā, fizikā vai informātikā:

                    1.vieta -            10 balles

                    2.vieta -            9 balles

                    3.vieta -            8 balles

  • TSI olimpiāžu uzvarētāji:

                    1.vieta -            8 balles

                    2.vieta -            7 balles

                    3.vieta -            4 balles

  • rajonu matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiāžu uzvarētājiem:

                    1.vieta -            6 balles

                    2.vieta -            4 balles

                    3.vieta -            3 balles

  • saskaņā ar matemātikas vai fizikas centralizēto eksāmenu rezultātiem:

                    A līmenis – 10 balles;

                    B līmenis- 8 balles.

  Uz iesniegto dokumentu pamata, pēc sākotnējās pretendentu saraksta analīzes, Stipendiju komisija var uzaicināt pretendentu uz pārrunām. Pēc pārrunu rezultātiem pretendents var iegūt papildus balles. Maksimālais ballu skaits – 10 balles.

  Par konkursa uzvarētājiem kļūst pretendenti, kas saņēmuši vislielāko ballu skaitu.

  Konkursa rezultāti tiek publiskoti līdz 2. augustam.

  9. Stipendijas vietu saglabāšanas nosacījumi konkursa uzvarētājiem.

  Stipendija tiek saglabāta, ja savlaicīgi un kvalitatīvi nokārtota sesija (TSI noteiktajos termiņos) un sesijas rezultāti apmierina SIA X INFOTECH.

  SIA X INFOTECH katrā konkrētā gadījumā nosaka stipendiāta nodarbinātības noteikumus.

  Stipendiātu saraksts


   

  Maskavas Mērijas stipendija

  Stipendijas mērķis – atbalstīt talantīgus un sociāli aktīvus jauniešus, kuriem nav iespējams augstāko izglītību iegūt valsts augstskolās.

  1. Uz Maskavas Mērijas stipendiju var pretendēt pilna laika dienas studējošais (Latvijas pilsonis vai nepilsonis ar krievu apmācības valodu), kuram divos pēdējos semestros ir bijušas tikai labas un teicamas atzīmes un kurš aktīvi piedalās augstskolas sabiedriskajā dzīvē.

  2. Maskavas Mērijas stipendiju lielumu un skaitu katru gadu nosaka Maskavas Mērija.

  3. Stipendiju piešķir akadēmiskā gada vienam studiju semestrim. Pēc semestra beigām TSI iesniedz pilnu dokumentu paketi Maskavas Mērijas Aizbildņu padomē lēmuma pieņemšanai par stipendijas piešķiršanas termiņa pagarinājumu nākamajam studiju semestrim.

  4. Pieteikums un citi dokumenti, kas nepieciešami dalībai konkursā, tiek iesniegti TSI studentu kuratoram līdz katra gada 5. jūlijam. Dokumenti stipendijas piešķiršanas termiņa pagarinājumam tiek iesniegti līdz katra gada 15. februārim.

  5. TSI Stipendiju komisija izskata pieteikumus un izsniedz kandidātiem rekomendācijas stipendijas saņemšanai. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Maskavas Mērijas Aizbildņu padome.

  6. Nepieciešamo dokumentu saraksts:
  •pieteikums;
  •noteikta parauga anketa;
  •izziņa par sekmēm;
  •izziņa no dzīvesvietas (par visām personām, kuras deklarētas un dzīvo kopā ar stipendijas kandidātu);
  •dokumenti par ģimenes materiālo stāvokli (izziņa par visu ģimenes locekļu ienākumiem);
  •pases kopija;
  •divas fotogrāfijas 3 × 4cm.

  Visi dokumenti jāiesniedz krievu valodā. Tulkojumu var veikt patstāvīgi, notariāli apstiprināt nav nepieciešams.

  Stipendiātu saraksts

   


   

  Kārtība AS „Exigen Services Latvia” stipendiju piešķiršanai

  AS „Exigen Services Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (turpmāk – RTU Attīstības fondu) izsludina kārtību AS „Exigen Services Latvia” stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt un attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu informācijas tehnoloģiju jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
  1.1. Stipendiju konkursam aicināti pieteikties AS “Transporta un sakaru institūts” Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas” 2. – 4. kursa studenti un maģistra studiju programmas “Informācijas sistēmu vadība” studenti (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7, pēc 10 baļļu sistēmas);  
  1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 150 EUR apmērā laika periodā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.
   
  2. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA.
  2.1. Pretendentam jāiesniedz:
  2.1.1. Sekmju izraksts no iepriekšējā studiju gada ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  2.1.2. motivācijas vēstule saņemt stipendiju, kurā aprakstīti nākotnes plāni informācijas tehnoloģiju nozarē;
  2.1.3. dzīves apraksts (Curriculum Vitae).
  2.2. Pretendentiem 2.1. punktā minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „AS „Exigen Services Latvia” stipendija” līdz 2018. gada 23. septembrim (ieskaitot).
   
  3. KRITĒRIJI PRETENDENTU VĒRTĒŠANAI.
  3.1. studenta sekmes iepriekšējā studiju periodā (kritērija vērtība 0,5);
  3.2. motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai, pieredze informācijas tehnoloģiju jomā, studenta motivācija turpināt iesāktās studijas un darboties izvēlētajā jomā (kritērija vērtība 0,5).
  3.3. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 3.1. un 3.2. punktā minētajiem kritērijiem un to vērtības koeficientiem.
   
  4. STIPENDIJU KONKURSA IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA.
  4.1. Komisijas priekšsēdētājs AS „Exigen Services Latvia” pārstāvis
  4.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks RTU Attīstības fonda pārstāvis
  4.3. Komisijas loceklis RTU Attīstības fonda pārstāvis
   
  5. CITI NOTEIKUMI.
  5.1. Stipendiju ieguvējam septembra stipendija tiks izmaksāta kopā ar oktobra stipendiju.
  5.2. Stipendiātam ir pienākums pēc 2018./2019. st. g. ziemas eksāmenu sesijas, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 11. februārim, iesniegt attiecīgā gada pirmā semestra sekmju izrakstu, nosūtot to uz fonds@rtu.lv.
  5.3. Stipendijas izmaksa pavasara semestrī tiek turpināta, ja stipendiātam nav akadēmisko parādu un viņa vidējā svērtā atzīme ziemas sesijā ir vismaz 7 balles (pēc 10 baļļu sistēmas). Pretējā gadījumā stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.
  5.4. Stipendiātam ir pienākums paziņot RTU Attīstības fondam, ja studijas stipendijas saņemšanas periodā tiek pārtrauktas.
  5.5. Stipendiātam ir pienākums kopumā veicināt Latvijas augstāko izglītības iestāžu un to atbalstītāju labo slavu, kā arī pēc AS „Exigen Services Latvia” vai RTU Attīstības fonda uzaicinājuma vismaz vienu dienu stipendijas saņemšanas periodā iesaistīties sabiedriskā labuma aktivitātēs vai minēto organizāciju rīkotajos pasākumos.
  5.6. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-378.
   
   
   

  Kārtība AS “Exigen Services Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas piešķiršanai

  AS “Exigen Services Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS “Exigen Services Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

  1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju jomas studenti  no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās izglītības iestādes, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa.
  1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 200 EUR apmērā (40 stundas nedēļā) laika posmā no 2018. gada oktobra sākuma līdz 2018. gada decembra beigām (kopā 3 mēnešiem) un 400 EUR apmērā (40 stundas nedēļā) no 2019. gada janvāra sākuma līdz 2019. gada marta beigām (kopā 3 mēnešiem) praktisko iemaņu papildināšanai Lietotāju atbalsta speciālista palīga prakses vietā (kopā 6 mēnešiem).
  1.3. Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.
  1.4. Prakses uzdevumus skatīt pielikumā Nr.1.
   
  2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „AS „Exigen Services Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija” līdz 2018. gada 18. septembrim (ieskaitot).
   
  3. Pretendentu atlase:
  3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz klātienes intervijām ar stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots ar katru pretendentu).
  3.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 4. punktā minētajiem kritērijiem un to vērtības koeficientiem, un lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc notikušajām klātienes intervijām. Komisijai ir tiesības nesniegt paskaidrojumus par rezultātiem.
   
  4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:
  4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 0,5);
  4.2. Motivācija darboties uzņēmumā (kritērija vērtība 0,5).
   
  5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija:
  5.1. Komisijas priekšsēdētājs AS “Exigen Services Latvia” pārstāvis
  5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks AS “Exigen Services Latvia” pārstāvis
  5.3. Komisijas loceklis Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” pārstāvis
   
  6. Citi noteikumi
  6.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pārskatīt izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmēru, balstoties uz praktikanta praksē pavadīto laiku un sniegumu.
  6.2. Praktisko iemaņu veicināšanas periods var tikt pārskatīts pēc stipendijas finansētāja uzņēmuma vai praktikanta vēlmes, bet tas nevar pārsniegt 12 mēnešus.
  6.3. Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja praktikants pārtrauc studijas.
  6.4. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Praktisko iemaņu veicināšanai” Nr. RTUAF-341
   
   
  Izvēlēties produktu
  Maksājuma summa
  EUR
  Vārds, Uzvārds
  E-pasts