Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Stipendijas studentiem


 


Latvijas izglītības fonda un SIA X INFOTECH stipendija

  1. Uz Latvijas izglītības fonda un SIA X INFOTECH stipendiju var pretendēt reflektants, kurš stājas Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes pilna laika studiju dienas nodaļā.

  2. Stipendijas mērķis – piesaistīt studijām TSI spējīgus un mērķtiecīgus vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventus un iespēja uzņēmumam SIA X INFOTECH sagatavot sev nepieciešamos speciālistus.

  3. Stipendiju skaitu katru gadu nosaka SIA X INFOTECH.

  4. Stipendija konkursā var piedalīties:

  • Latvijas vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventi, kuru  centralizēto eksāmenu vērtējums matemātikā vai fizikā nav zemāks par B līmeni;
  • matemātikas, fizikas vai informātikas dažāda līmeņa olimpiāžu uzvarētāji;
  • TSI olimpiādes uzvarētāji. 

  5. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:

  • vidējās izglītības atestāts;
  • atestāta pielikums – atzīmju izraksts;
  • centralizēto eksāmenu sertifikāti;
  • olimpiādes uzvarētāja sertifikāti.

  Dokumentus dalībai konkursā iesniedz Uzņemšanas komisijā. Dokumentu kopijas tiek iesniegtas izskatīšanai Stipendiju komisijā.

  6. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem rektora apstiprināta Stipendiju komisija. Stipendiju komisijas sastāvā ietilpst: A/S TSI Padomes priekšsēdētājs, Zinātņu un attīstības prorektors, sponsora kompānijas pārstāvis.

  7. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un iegūtajām ballēm, Uzņemšanas komisija izveido ranžetu pretendentu sarakstu, ko kopīgi ar dokumentu kopijām iesniedz izskatīšanai Stipendiju komisijai.

  8. Vērtēšanas kārtība:

  • Valsts, atklāto, starptautisko olimpiāžu uzvarētajiem matemātikā, fizikā vai informātikā:

                    1.vieta -            10 balles

                    2.vieta -            9 balles

                    3.vieta -            8 balles

  • TSI olimpiāžu uzvarētāji:

                    1.vieta -            8 balles

                    2.vieta -            7 balles

                    3.vieta -            4 balles

  • rajonu matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiāžu uzvarētājiem:

                    1.vieta -            6 balles

                    2.vieta -            4 balles

                    3.vieta -            3 balles

  • saskaņā ar matemātikas vai fizikas centralizēto eksāmenu rezultātiem:

                    A līmenis – 10 balles;

                    B līmenis- 8 balles.

  Uz iesniegto dokumentu pamata, pēc sākotnējās pretendentu saraksta analīzes, Stipendiju komisija var uzaicināt pretendentu uz pārrunām. Pēc pārrunu rezultātiem pretendents var iegūt papildus balles. Maksimālais ballu skaits – 10 balles.

  Par konkursa uzvarētājiem kļūst pretendenti, kas saņēmuši vislielāko ballu skaitu.

  Konkursa rezultāti tiek publiskoti līdz 2. augustam.

  9. Stipendijas vietu saglabāšanas nosacījumi konkursa uzvarētājiem.

  Stipendija tiek saglabāta, ja savlaicīgi un kvalitatīvi nokārtota sesija (TSI noteiktajos termiņos) un sesijas rezultāti apmierina SIA X INFOTECH.

  SIA X INFOTECH katrā konkrētā gadījumā nosaka stipendiāta nodarbinātības noteikumus.

  Stipendiātu saraksts


   

  Maskavas Mērijas stipendija

  Stipendijas mērķis – atbalstīt talantīgus un sociāli aktīvus jauniešus, kuriem nav iespējams augstāko izglītību iegūt valsts augstskolās.

  1. Uz Maskavas Mērijas stipendiju var pretendēt pilna laika dienas studējošais (Latvijas pilsonis vai nepilsonis ar krievu apmācības valodu), kuram divos pēdējos semestros ir bijušas tikai labas un teicamas atzīmes un kurš aktīvi piedalās augstskolas sabiedriskajā dzīvē.

  2. Maskavas Mērijas stipendiju lielumu un skaitu katru gadu nosaka Maskavas Mērija.

  3. Stipendiju piešķir akadēmiskā gada vienam studiju semestrim. Pēc semestra beigām TSI iesniedz pilnu dokumentu paketi Maskavas Mērijas Aizbildņu padomē lēmuma pieņemšanai par stipendijas piešķiršanas termiņa pagarinājumu nākamajam studiju semestrim.

  4. Pieteikums un citi dokumenti, kas nepieciešami dalībai konkursā, tiek iesniegti TSI studentu kuratoram līdz katra gada 5. jūlijam. Dokumenti stipendijas piešķiršanas termiņa pagarinājumam tiek iesniegti līdz katra gada 15. februārim.

  5. TSI Stipendiju komisija izskata pieteikumus un izsniedz kandidātiem rekomendācijas stipendijas saņemšanai. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Maskavas Mērijas Aizbildņu padome.

  6. Nepieciešamo dokumentu saraksts:
  •pieteikums;
  •noteikta parauga anketa;
  •izziņa par sekmēm;
  •izziņa no dzīvesvietas (par visām personām, kuras deklarētas un dzīvo kopā ar stipendijas kandidātu);
  •dokumenti par ģimenes materiālo stāvokli (izziņa par visu ģimenes locekļu ienākumiem);
  •pases kopija;
  •divas fotogrāfijas 3 × 4cm.

  Visi dokumenti jāiesniedz krievu valodā. Tulkojumu var veikt patstāvīgi, notariāli apstiprināt nav nepieciešams.

  Stipendiātu saraksts


   

  Profesora H. Kordonska piemiņas fonda stipendija

  1. Stipendiju dibinājis Profesora H. Kordonska piemiņas fonds. H. Kordonska piemiņai veltīta TSI starptautiskā zinātniskā konference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication”. Stipendiju piešķir Transporta un sakaru institūta pilna laika dienas nodaļas studējošajiem ar īpašām spējām matemātikas studiju priekšmetos, noslieci uz zinātnisko darbu un augstu akadēmisko sekmju līmeni visos studiju priekšmetos.

  2. Stipendiātu atlases pamatkritēriji ir:

  • sekmes matemātikas studiju priekšmetos;
  • studenta sekmju līmenis (visas atzīmes ne zemākas par 7);
  • stipendijas pretendenta apbalvojumi un veicināšanas balvas.
  • stipendijas apjomu nosaka un apstiprina Profesora H. Kordonska piemiņas fonds tā prezidentes Innas Kordonskas-Frenkeles personā. Stipendiju izmaksā vienu reizi gadā.

  4.  Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem TSI Stipendijas komisija, kuru vada Profesora H. Kordonska piemiņas fonda prezidente Inna Kordonska-Frenkele. Komisijas sastāva ietilpst A/S TSI Padomes priekšsēdētāja un Zinātņu un attīstības prorektore.

  5.  Lai piedalītos konkursā, stipendijas pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

  • motivācijas vēstule;
  • rekomendācijas (ja ir);
  • diplomu, apliecību, sertifikātu kopijas;
  • publikāciju un konferenču saraksts (ja ir), kurās students/-e piedalījies/- usies.

  6.  Dokumentus dalībai konkursā iesniedz no 2013. gada 12. septembra līdz 10. oktobrim TSI Informācijas centrā (Lomonosova ielā 1, 103. kabinetā). Profesora H. Kordonska stipendijas konkursa rezultātus un lēmumu par stipendijas piešķiršanu paziņos 2013.gada 17.oktobrī ikgadējā konferencē “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat).

  Stipendiātu saraksts


   

  Exigen Services Latvia izsludina ikgadējo konkursu IT studentiem

  Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu izsludina ikgadējo stipendiju konkursu informācijas tehnoloģiju (IT) jomas studentiem ar mērķi atbalstīt daudzsološākos topošos IT speciālistus un veicināt viņu profesionālo izaugsmi.

  Konkursa kārtībā tiks piešķirtas piecas stipendijas 1000 LVL vērtībā, kas tiks izmaksātas pakāpeniski 10 mēnešu laikā no 2013. gada septembra līdz 2014. gada jūnijam. Stipendijas tiks piešķirtas motivētākajiem studentiem ar labākajām sekmēm iepriekšējā studiju periodā.

  Stipendiju konkursā var pieteikties Transporta un sakaru institūta Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes studiju programmas bakalaura līmeņa 2. - 4. kursa studenti, kā arī maģistrantūras studenti ar labām un teicamām sekmēm.

  Lai piedalītos stipendiju konkursā, pretendentiem līdz 13. septembrim savā augstskolā ir jāiesniedz pieteikums, sekmju izraksts no pēdējā studiju semestra ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi, CV un motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai.

  Plašāka informācija par stipendiju konkursu mājaslapā: http://www.exigenservices.lv/karjera/studentiem, kā arī RTU Attīstības fonda un dalībaugstskolu mājas lapās.

   

  Izvēlēties produktu
  Maksājuma summa
  EUR
  Vārds, Uzvārds
  E-pasts