Stipendijas reflektantiem | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Stipendijas reflektantiem

Latvijas izglītības fonda un SIA X INFOTECH stipendija

1. Uz Latvijas izglītības fonda un SIA X INFOTECH stipendiju var pretendēt reflektants, kurš stājas Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes pilna laika studiju dienas nodaļā.

2. Stipendijas mērķis – piesaistīt studijām TSI spējīgus un mērķtiecīgus vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventus un iespēja uzņēmumam SIA X INFOTECH sagatavot sev nepieciešamos speciālistus.

3. Stipendiju skaitu katru gadu nosaka SIA X INFOTECH.

4. Stipendija konkursā var piedalīties:
•Latvijas vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventi, kuru  centralizēto eksāmenu vērtējums matemātikā vai fizikā nav zemāks par B līmeni;
•matemātikas, fizikas vai informātikas dažāda līmeņa olimpiāžu uzvarētāji;
•TSI olimpiādes uzvarētāji. 

5. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:

 • vidējās izglītības atestāts;
 • atestāta pielikums – atzīmju izraksts;
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • olimpiādes uzvarētāja sertifikāti.

Dokumentus dalībai konkursā iesniedz Uzņemšanas komisijā. Dokumentu kopijas tiek iesniegtas izskatīšanai Stipendiju komisijā.

6. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem rektora apstiprināta Stipendiju komisija. Stipendiju komisijas sastāvā ietilpst: A/S TSI Padomes priekšsēdētājs, Zinātņu un attīstības prorektors, sponsora kompānijas pārstāvis.

7. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un iegūtajām ballēm, Uzņemšanas komisija izveido ranžetu pretendentu sarakstu, ko kopīgi ar dokumentu kopijām iesniedz izskatīšanai Stipendiju komisijai.

8. Vērtēšanas kārtība:

 • Valsts, atklāto, starptautisko olimpiāžu uzvarētajiem matemātikā, fizikā vai informātikā:

                    1.vieta -            10 balles

                    2.vieta -            9 balles

                    3.vieta -            8 balles

 • TSI olimpiāžu uzvarētāji:

                    1.vieta -            8 balles

                    2.vieta -            7 balles

                    3.vieta -            4 balles

 • rajonu matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiāžu uzvarētājiem:

                   1.vieta -            6 balles

                   2.vieta -            4 balles

                   3.vieta -            3 balles

 • saskaņā ar matemātikas vai fizikas centralizēto eksāmenu rezultātiem:

                   A līmenis – 10 balles;

                   B līmenis- 8 balles.

Uz iesniegto dokumentu pamata, pēc sākotnējās pretendentu saraksta analīzes, Stipendiju komisija var uzaicināt pretendentu uz pārrunām. Pēc pārrunu rezultātiem pretendents var iegūt papildus balles. Maksimālais ballu skaits – 10 balles.

Par konkursa uzvarētājiem kļūst pretendenti, kas saņēmuši vislielāko ballu skaitu.

Konkursa rezultāti tiek publiskoti līdz 2. augustam.

9. Stipendijas vietu saglabāšanas nosacījumi konkursa uzvarētājiem.

Stipendija tiek saglabāta, ja savlaicīgi un kvalitatīvi nokārtota sesija (TSI noteiktajos termiņos) un sesijas rezultāti apmierina SIA X INFOTECH.

SIA X INFOTECH katrā konkrētā gadījumā nosaka stipendiāta nodarbinātības noteikumus.

 


 

Latvijas izglītības fonda un kompānijas Food Union stipendijas

 

1. Uz Latvijas izglītības fonda un kompānijas Food Union stipendiju var pretendēt reflektants, kurš stājas Transporta un sakaru institūta pilna laika studiju dienas, vakara nodaļā vai maģistrantūrā.

2. Stipendijas mērķis – piesaistīt studijām TSI spējīgus un mērķtiecīgus vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventus un iespēja uzņēmumam Food Union sagatavot sev nepieciešamos speciālistus.

3. Stipendiju skaitu katru gadu nosaka Food Union.

4. Reflektantu atlases pamatkritēriji:
•matemātikas, angļu valodas un informātikas atzīmju summai (vidējo izglītību apliecinoša dokumenta atzīmju pielikumā) jābūt ne zemākai par 25 ballēm, turklāt vērtējumam matemātikas vai angļu valodas centralizēto eksāmenu sertifikātā jābūt ne zemākam par B līmeni;
•uzvaras dažādās (pilsētas, atklātajās, starptautiskajās) matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādēs (1., 2., 3. vieta), dalība olimpiādē „TSI – tramplīns nākotnē”.

5. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem rektora apstiprināta komisija, kuras sastāvā ietilpst: A/S TSI Padomes priekšsēdētājs, Zinātņu un attīstības prorektors un  sponsora kompānijas pārstāvis.

6. Stipendija tiek piešķirta uz vienu semestri. Pēc katra semestra komisija pieņem lēmumu par stipendijas termiņa pagarināšanu, ņemot vērā stipendiāta akadēmisko sekmju līmeni.

7. Stipendijas termiņa pagarināšanas nosacījumi: augsts akadēmisko sekmju līmenis (vērtējumi ne zemāk par 7 ballēm), noteiktajos termiņos nokārtota sesija, dalība TSI sabiedriskajā dzīvē, TSI un studenta noslēgtā studiju līguma nosacījumu izpildīšana un kompānijas Food Unionpiekrišana.

8. Dokumenti dalībai konkursā tiek iesniegti Uzņemšanas komisijas atbildīgajam sekretāram.

9. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:

 • vidējās izglītības atestāts;
 • atestāta pielikums – atzīmju izraksts;
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • olimpiādes uzvarētāja diplomi.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts