Stipendijas reflektantiem | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Stipendijas reflektantiem

Latvijas izglītības fonda un SIA X INFOTECH stipendija

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. SIA X INFOTECH sadarbībā ar nodibinājumu „Latvijas Izglītības fonds” (LIF) piešķir stipendijas Transporta un sakaru institūta (TSI) studējošajiem ar mērķi veicināt viņu motivāciju sasniegt labākus studiju rezultātus, un radītu iespēju uzņēmumam SIA X INFOTECH sagatavot sev nepieciešamos speciālistus. 
  2. Stipendijas tiek piešķirtas TSI Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātē īstenoto studiju programmu pilna laika dienas nodaļas studentiem  vai reflektantiem.
  3. Latvijas Izglītības fonda un SIA X INFOTECH piešķirtās stipendijas apmērs vienāds ar studiju maksas apmēru TSI attiecīgajā programmā kārtējam studiju gadam.
  4. Stipendiju skaitu katru gadu līdz 1.maijam uz nākamo studiju gadu nosaka uzņēmums SIA X INFOTECH.
    
 2. StipendijU PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
  1. Stipendiju piešķiršana reflektantiem
   1. Konkursā par stipendijas piešķiršanu var piedalīties:
    1. Latvijas vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventi, kuru  centralizēto eksāmenu vērtējums matemātikā un/vai fizikā nav zemāks par B līmeni;
    2. matemātikas un fizikas dažāda līmeņa olimpiāžu uzvarētāji;
    3. TSI olimpiādes uzvarētāji.
   2. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:
    1. vidējās izglītības atestāts;
    2. atestāta pielikums – sekmju izraksts, ar vidējo vērtējumu;
    3. centralizēto eksāmenu sertifikāti matemātikā un/vai fizikā, kuru vērtējums nav zemāks par 80% (B līmenis);
    4. olimpiādes uzvarētāja sertifikāts, kas apliecina, ka iegūta viena no trīs godalgotajām vietām matemātikas un/vai fizikas olimpiādēs, vai arī TSI olimpiādes uzvarētāja sertifikāts vai diploms;
    5. motivācijas vēstule, kurā pamatota pretendenta vēlme piedalīties konkursā par atlaides   piešķiršanu.
  2. Stipendiju piešķiršana studējošajiem:
   1. Konkursā par stipendiju piešķiršanu priekšroka tiek dota studentiem:
    1. kuri stipendiju saņēma pagājušajā gadā, vai strādā uzņēmumā SIA X INFOTECH. Ja kādu iemeslu dēļ stipendijas izmaksa studentam tiek pārtraukta (piemēram, students pārtrauc studijas TSI), konkursā par stipendijas piešķiršanu var piedalīties citi TSI Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes pilna laika dienas nodaļas studējošie:
    2. kuriem nav akadēmiskie parādi un/vai finanšu parādi, un kuriem nav piešķirtas cita veida stipendijas un/vai atlaides;
    3. kuru vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā nav zemāks par 8 ballēm pēc 10 baļļu skalas.
   2. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:
    1. pieteikums;
    2. motivācijas vēstule, kurā pamatota pretendenta vēlme piedalīties konkursā par atlaides piešķiršanu.​
      
 3. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
  1. Stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā:
   1. izvērtējot iesniegtos dokumentus;
   2. uzaicinot pretendentus uz pārrunām.
  2. Reflektanti un studējošie, LR pastāvīgie iedzīvotāji, pieteikumus dalībai konkursā iesniedz ne vēlāk kā līdz 15.jūlijam. Reflektanti dokumentus iesniedz Uzņemšanas komisijā, iesniedzot dokumentus studiju uzsākšanai, studējošie - Studējošo apkalpošanas servisā. Uzņemšanas komisija un Studējošo apkalpošanas serviss pretendentu pieteikumus un dokumentus iesniedz pārbaudei Studiju daļā.
  3. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un iegūto vērtējumu, Studiju daļas  vadītājs izveido ranžētu pretendentu sarakstu, ko kopīgi ar dokumentu kopijām iesniedz izskatīšanai Stipendiju piešķiršanas komisijai.
  4. Stipendiju piešķiršanas komisija  tiek izveidota ar rektora rīkojumu. To vada un tās darbā, kopā ar TSI darbiniekiem, piedalās SIA X INFOTECH pārstāvji.
  5. Konkursa rezultātus izskata un apstiprina Stipendiju piešķiršanas komisija. Komisijas lēmums tiek pieņemts 5 dienu laikā pēc rezultātu apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz 15. augustam. Studentu apkalpošanas servisa vadītājs 10 dienu laikā pēc Stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma pieņemšanas, informē pretendentus par konkursa rezultātiem un noslēdz studiju līgumus atbilstoši  Stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumam.
    
 4. reflektantu vērtēšanas kārtība
  1. Valsts, atklāto, starptautisko olimpiāžu uzvarētāji matemātikā, fizikā vai informātikā:
   1. 1.vieta - 10 balles;
   2. 2.vieta - 9 balles;
   3. 3.vieta - 8 balles.
  2. TSI olimpiāžu uzvarētāji:
   1. 1.vieta - 8 balles;
   2. 2.vieta - 7 balles;
   3. 3.vieta - 4 balles.
  3. Rajonu matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiāžu uzvarētāji:
   1. 1.vieta - 6 balles;
   2. 2.vieta - 4 balles;
   3. 3.vieta - 3 balles.
  4. Vērtējums saskaņā ar matemātikas vai fizikas centralizēto eksāmenu rezultātiem:
   1. A līmenis – 10 balles;
   2. B līmenis- 8 balles.
  5. Pēc pārrunu rezultātiem pretendents var iegūt papildus līdz 10 ballēm.
  6. Par konkursa uzvarētājiem kļūs pretendenti, kuri saņēmuši vislielāko baļļu skaitu.
    
 5. STIPENDIJAS SAGLABĀŠANĀS NOTEIKUMI
  1. Piešķirtās stipendijas tiek saglabātas uz visu studiju periodu, ja studējošais stingri ievēro visus ar TSI noslēgtā līguma nosacījumus un uzrāda augstus studiju rezultātus, un šie rezultāti apmierina SIA X INFOTECH.
   SIA X INFOTECH katrā konkrētā gadījumā nosaka stipendiāta nodarbinātības noteikumus.

 


 

Latvijas izglītības fonda un kompānijas Food Union stipendijas

 

1. Uz Latvijas izglītības fonda un kompānijas Food Union stipendiju var pretendēt reflektants, kurš stājas Transporta un sakaru institūta pilna laika studiju dienas, vakara nodaļā vai maģistrantūrā.

2. Stipendijas mērķis – piesaistīt studijām TSI spējīgus un mērķtiecīgus vidusskolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu absolventus un iespēja uzņēmumam Food Union sagatavot sev nepieciešamos speciālistus.

3. Stipendiju skaitu katru gadu nosaka Food Union.

4. Reflektantu atlases pamatkritēriji:
•matemātikas, angļu valodas un informātikas atzīmju summai (vidējo izglītību apliecinoša dokumenta atzīmju pielikumā) jābūt ne zemākai par 25 ballēm, turklāt vērtējumam matemātikas vai angļu valodas centralizēto eksāmenu sertifikātā jābūt ne zemākam par B līmeni;
•uzvaras dažādās (pilsētas, atklātajās, starptautiskajās) matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādēs (1., 2., 3. vieta), dalība olimpiādē „TSI – tramplīns nākotnē”.

5. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem rektora apstiprināta komisija, kuras sastāvā ietilpst: A/S TSI Padomes priekšsēdētājs, Zinātņu un attīstības prorektors un  sponsora kompānijas pārstāvis.

6. Stipendija tiek piešķirta uz vienu semestri. Pēc katra semestra komisija pieņem lēmumu par stipendijas termiņa pagarināšanu, ņemot vērā stipendiāta akadēmisko sekmju līmeni.

7. Stipendijas termiņa pagarināšanas nosacījumi: augsts akadēmisko sekmju līmenis (vērtējumi ne zemāk par 7 ballēm), noteiktajos termiņos nokārtota sesija, dalība TSI sabiedriskajā dzīvē, TSI un studenta noslēgtā studiju līguma nosacījumu izpildīšana un kompānijas Food Unionpiekrišana.

8. Dokumenti dalībai konkursā tiek iesniegti Uzņemšanas komisijas atbildīgajam sekretāram.

9. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:

 • vidējās izglītības atestāts;
 • atestāta pielikums – atzīmju izraksts;
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • olimpiādes uzvarētāja diplomi.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts