Projektu vadība un finansēšana | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Projektu vadība un finansēšana

Tālmācības kursi Klausītāja statusā „Projektu vadība un finansēšana”

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums kursus Klausītāja statusā „Projektu vadība un finansēšana” (Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē)

TSI ir Latvijā vadošā augstskola studiju programmu īstenošanā tālmācības formātā. Tālmācības priekšrocības balstās uz brīvību izvēlēties mācību vietu un laiku, kursus var apgūt atrodoties jebkurā pasaules vietā, apvienojot tos ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai citiem personiskās dzīves procesiem. Mācies izmantojot mūsdienīgas saziņas formu – internetu! Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, mobilitātes, nodarbošanās vai dzīvesvietas.

Sākums: Februāris, 2020.
Kursa ilgums: 4 mēneši
Apguves valoda: krievu
Kredītpunkti: 4

 


Kursu cenaMaksāt 390 EUR

Jūs varat pieslēgties kursam jebkurā jums ērtākā laikā. Kurss tiek realizēts tālmācības veidā.

 

Kursa mērķis

Esošo projektu vadības zināšanu sistematizācija, projektu vadības teorētisko pamatprincipu apguve, projektu finansēšanas īpatnību izdalīšana un projekta vadītāja kompetences jomas noteikšana.

Zināšanas un prasmes

 • Pārzināt modeļa konceptuālos teorētiskos pamatprincipus un projektu izstrādes, izvērtēšanas un īstenošanas metodes, kā arī projektu vadības organizatoriskos rīkus.
 • Prast formulēt projektu vadības un plānošanas loģiskās shēmas, noteikt projektu finansējuma avotus, veikt projekta dzīvotspējas un finanšu īstenojamības izvērtējumu.
 • Būt lietpratējam personālvadības jomā projekta vadības ietvaros.

Tēmas

 1. Projektu vadības saturs. Projekta jēdziens. Projektu klasifikācija. Projekta vadības pamatmērķi un posmi. Projekta dzīves cikls. Projekta dalībnieki. Projektu vadības saturs un principi.
 2. Projekta ierosināšana un īstenošanas uzsākšana. Projekta nolikums.
 3. Projekta darbu apjomu plānošana. Plānošanas objekti. Plānošanas procesa saturs. Projekta koncepcija un mērķi. Projekta plāna galvenie rādītāji. Projekta pirmsieguldījumu posms. Projekta tehniski ekonomiskais pamatojums. Projekta darbu struktūras izstrāde.
 4. Projekta komandas organizēšana un motivēšana. Pilnvaru un atbildības sadale starp projekta dalībniekiem. Galveno projektā iesaistīto pušu atbildības matricas formulēšana.
 5. Projekta termiņu, resursu un budžeta plānošana. Projekta tīkla un kalendāra plānošana. Projekta resursu un budžeta plānošanas uzdevumi. Projekta laika parametru noteikšana.
 6. Projekta risku vadība. Projekta risku identificēšana. Risku kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze. Reaģēšanas uz riskiem plāna izstrāde. Risku monitorings un audits.
 7. Projekta īstenošana un kontrole. Kontroles pamatelementi. Projekta statusa novērtējums, pamatojoties uz apgūto apjomu metodi. Laika un izdevumu prognozēšana projekta pabeigšanai. Projekta izmaiņu kontrole.
 8. Projekta pabeigšana. Projekta pabeigšanas pamatsaturs. Gala dokumenti un arhīvi.
 9. Projektu finansēšana. Projektu finansējuma saturs, līdzekļi un formas. Neatgūstamie finansējuma avoti. Riska kapitāls. Banku finansējums. Vērtspapīru tirgi. Līzings. Neformālie investori („biznesa eņģeļi”). Līdzekļu piesaiste (fundraising).
 10. Projektu saimnieciskais izvērtējums. Tīro reducēto izmaksu metode. Projekta atmaksāšanās laiks. Iekšējās rentabilitātes (ienesīguma) normas metode. Rentabilitātes, ienesīguma indeksa (PI) metode. Riska izvērtējums.
 11. Projektu vadības sistēma un tās elementi. Projekta portfeļa vadības pamatuzdevumi.
 12. Dažādu veidu projektu vadības īpatnības. Prioritārie nacionālas nozīmes projekti. Projektu ar tehnoloģisko dominanti vadība. Jauna produkta izstrādes projekts.

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts