Profesionālā studiju programma "Elektronika" | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā studiju programma "Elektronika"


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Inženieris elektronikā un elektrotehnikā

Akreditācija: līdz 2023. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 200 kredītpunkti (300 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 5 akadēmiskie gadi (Latviešu, Angļu)
  • Nepilna laika – 5,5 akadēmiskie gadi (Latviešu, Angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

 

"No pamatprincipiem līdz praktiskām iemaņām radīt, veidot un uzlabot mūsdienīgas automatizētas sistēmas un ierīces jebkurā  inženierijas jomā – tā ir elektronikas studiju programma."

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., asoc.Profesors
Aleksandrs Kraiņukovs
 

Personība, kura…

interesējas par fiziku, matemātiku un datorzinātni

tiecas apgūt profesionālās zināšanas elektronikas jomā, kā arī attīstīt praktiskās iemaņas

ir ar plašu redzesloku un tai ir raksturīga analītiskā domāšana

ir atbildīga, organizēta un neatlaidīga rezultātu sasniegšanā.

Vēlas kļūt par...

pieprasītu speciālistu rūpniecības un transporta elektronikas jomās, kas spēj strādāt par automatizēto sistēmu projektētāju, transportlīdzekļu elektronisko iekārtu tehniskās apkopes inženieri, rūpniecisko automatizēto sistēmu programmatūras inženieri, elektrisko iekārtu apkopes inženieri vai transporta automatizācijas sistēmu uzturēšanas inženieri: gaisa transportā, autotransportā, dzelzceļa transportā un jūras transportā

Vēlas nākotnē…

realizēt sevi kvalificēta speciālista lomā rūpniecības un transporta elektronikas jomās

saprast un izmantot mūsdienu procesoru ierīces, kas iebūvētas elektroniskās sistēmās un informācijas ierīcēs, kas saistītas ar rūpnieciskās automatizācijas un transporta elektronikas uzdevumu risināšanu

izmantot informācijas tehnoloģiju modelēšanu, projektēšanu un tehnisko diagnostiku, lai projektētu un uzturētu rūpniecības un transporta elektroniskās ierīces un sistēmas

 

Par programmu

Rūpniecības un transporta elektronika - profesionālās programmas "Elektronika" specializācija. Profesionālā programma "Elektronika" ir orientēta dot profesionālās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas, lai absolvents būtu veiksmīgs rūpniecības automatizācijas un transporta vadības sistēmas jomā. Apmācības sākumposmā studenti apgūst pamata inženierzinātņu kursus, kuros tiek izskatītas tādas disciplīnās kā elektrotehnika un automātiskā vadība, analogās un digitālās elektronikas pamati, mikrokontrolieru programmēšana, automatizācijas sistēmu sensori un izpildmehānismi. Profesionālas zināšanas studenti iegūst, studējot priekšmetus, kur tiek apskatīti programmējamie loģiskie kontrolieri, rūpnieciskie tīkli, robotizēti kompleksi un rūpniecības iekārtu iebūvētās sistēmas, automatizēto sistēmu projektēšanas principi un tehnoloģisko procesu vizualizācija.Studiju procesā tiek izmantoti laboratorijas stendi, kas aprīkoti ar programmējamiem kompānijas SIEMENS AG Corporation loģiskajiem kontrolieriem, programmatūru un palīgaprīkojumu, kā arī rūpnieciskie roboti Kawasaki un  Kuka. Pirms diploma projekta sagatavošanas studenti iziet obligāto ražošanas praksi rūpniecības un transporta kompānijās Latvijā un ES valstīs.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums5 gadi5,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1820 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Analogās ierīces46.0
Augstākā matemātika1015.0
Ciparu shēmtehnika46.0
Ciparu telekomunikācijas sistēmu tehnoloģijas46.0
Diskrētā matemātika46.0
Elektronika un mikroelektronika46.0
Fizika46.0
Informācijas pārraides un kodēšanas teorija46.0
Programmēšana812.0
Signāli un ķēdes46.0
Signālu ciparu apstrāde46.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Elektrisko ķēžu teorija69.0
Svešvaloda23.0
Bakalaura darbs1015.0Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Automatizēto sistēmu rūpnieciskie tīkli46.0
Automatizēto sistēmu sensori un izpildmehānismi46.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra46.0
Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi46.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
Mikroprocesoru vadības sistēmas46.0
Mikroviļņu elektroniskā tehnika23.0
Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana46.0
Radiosakaru teorija46.0
Radiotehniskās sistēmas46.0
Tehnoloģisko procesu visualizācija46.0
Angļu valoda karjeras vadībā23.0
Automātiskās vadības teorija46.0
Ciparu iekārtu datorprojektēšana46.0
Datorprojektēšana EDA vidē46.0
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
Globālās navigācijas sistēmas23.0
Ievads specialitātē23.0
Optimizācijas metodes23.0
Optisko šķiedru sistēmas23.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
Robotikas tehnoloģijas kompleksi23.0
Grupas projekts23.0Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets812.0
 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts