Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): AS "Transporta un sakaru institūts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003458903

Adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, 1019

Tālruņa numurs(-i): 67109380

Faksa numurs(-i) (ja ir): 67100660

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): prorektors Juris Kanels, tel.: 67109380, e-pasts: kanels.j@tsi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: „Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveide”

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 09/06/2015

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 07/07/2015

Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

 

Valsts

 

SIA „Visma Enterprise”

LV40003734170

Kronvalda bulvāris 3/5, Rīga, LV-1010

Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:

7. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

 

 Valsts

 

SIA „Visma Enterprise”

LV40003734170

Kronvalda bulvāris 3/5, Rīga, LV-1010

Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 42 590 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: VIAA.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts