Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi

Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums programmu - Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi (80 aк.st.) Studiju kursu Klausītāja statusā.

TSI ir Latvijā vadošā augstskola studiju programmu īstenošanā tālmācības formātā. Tālmācības priekšrocības balstās uz brīvību izvēlēties mācību vietu un laiku, kursus var apgūt atrodoties jebkurā pasaules vietā, apvienojot tos ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai citiem personiskās dzīves procesiem. Mācies izmantojot mūsdienīgas saziņas formu – internetu! Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, mobilitātes, nodarbošanās vai dzīvesvietas.

Programmas sākums: Par sākuma datumu interesēties pie Mūžizglītības mācību centra vadītājas, rakstot uz kursi@tsi.lv vai zvanot: +371 67100652
Apguves valoda: angļu
Studiju kursa nosaukums: Sustainable Supply Chain Management and Multimodality
Zinātņu nozare: Telemātika un loģistika
Līmenis: 7. līmenis / maģistrantūra
Kredītpunktu skaits: 2
ECTS: 3 ECTS
Stundu skaits: 80
Priekšzināšanas: Uzņēmējdarbības pamati, Loģistikas pamati
Kursa apgūšanas rezultātu novērtējums: Rakstisks tests (120 min.) vai mutisks eksāmens (30 min) vai alternatīva eksaminācija (piemēram, individuālais projekta darbs)
Docētāji: Anatoli Beifert, PhD (Logistics)

 

Sākums: 15.10.18

Cenas

Kursu cenaMaksāt 360 EUR
TSI studentiem un TSI Alumni, TSI Korporatīvajiem partneriemMaksāt 300 EUR

[SVARĪGI] Pirms apmaksas veikšanas, pārliecinieties vai grupa ir nokomplektēta.

 

Kursa mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par ilgtspējības jautājumiem piegādes ķēdes pārvaldībā, kā arī sniedz instrumentus šo jautājumu risināšanai. Studiju kursā tiks analizēti ilgtspējīgas piegādes ķēdes pārvaldībās kompromisa jautājumi par jaudas palielināšanu. Kursa uzdevums ir attīstīt studentu spēju plānot un veidot loģistikas sistēmas un izstrādāt integrētu piegādes ķēdes stratēģiju, lai iekšēji sinhronizētu / optimizētu dažādus transporta veidus un piemērotu korporatīvo stratēģiju, izmantotu konkurences priekšrocības un ievērotu pašreizējo vidi transporta tirgū. Kursa saturs ir saistīts ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskajiem pielietojumiem ilgtspējīgas PĶV un loģistikas jomā. Kursa tiks izmantotas interaktīvās mācību metodes ar studentu augstu līdzdalības līmeni semināra darbā un individuālo darbu.

Studiju rezultāti

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes un kompetences):

  • izpratne par to definīcijām un ilgtspējības aspektiem PĶV un loģistikas jomā;
  • izpratni par funkciju atbilstību ilgtspējai apsaimniekošanai uzņēmumos un to ekonomiskai videi;
  • zināšanas par vairākveidu pārvadājumu sistēmas pamatjēdzieniem;
  • izpratne par jēdzienu “zaļā transporta koridors”.

Studiju kursa īss saturs

1. Ilgtspējīga PĶV un loģistika  1.1. Motivācija un attīstības virzieni ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā  1.2. Ilgtspējīga operāciju pārvaldība  1.3. Specifiskums ilgtspējīgas PĶV un loģistikā  1.4. "Zaļās loģistikas" jēdziens 2. Mobilitāte un ekonomiskā attīstība  2.1. Transporta veidi  2.2. Transporta tīklu veidi  2.3. Mezglu transporta veidi  2.4. Ilgtspējīga transportēšana, uzglabāšana un loģistikas tīklu plānošana 3. Vairākveidu transporta sistēmas  3.1. Tehniskās sistēmas  3.2. Jūras ostas un sauszemes konteineru terminālu vadība  3.3. Avio transporta sistēmas un to vadība  3.4. Multimodālie piemēri Avio transportēšanā: avio-dzelzceļš, avio-sauszemes ceļi, avio-jūras transports 4. Loģistikas koridoru plānošana  4.1. Pamatkoncepcijas un pieejas  4.2. Baltijas jūras reģiona piemērs 5. Nākotnes perspektīvas un attīstība PĶV un loģistikā

Patstāvīgais darbs

  1. Biznesa piemērs MVU "tīklu kompānija" (loģistikas pakalpojumu sniedzējs)
  2. Piegādes ķēžu kartēšana un riska vadība: darbības jomas noteikšana, piegādātāju segmentēšana un risku vadība
  3. TEN-T transporta koridori Eiropā

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts