EU-wide Establishment of Enduring National and European Suppor Networks for Sustainable Urban Mobility (ENDURANCE) | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

EU-wide Establishment of Enduring National and European Suppor Networks for Sustainable Urban Mobility (ENDURANCE)

 

Title of the project:

"EU-wide establishment of enduring national and European support networks for sustainable urban mobility"

Acronym of the project:

ENDURANCE

Short description:

ENDURANCE aims to assist cities and regions with developing Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) by facilitating networking, mutual learning and sharing of experience and best practice across countries. ENDURANCE builds 25 national networks and an overarching European network making use of the existing EPOMM (European Platform on Mobility Management) structure. The main target groups are urban mobility professionals, cities and national authorities. The main benefit are efficient and lasting support structures for SUMP, which will be maintained by EPOMM beyond the end of ENDURANCE. During ENDURANCE networks will offer a training and policy exchange programme based on yearly national meetings in each country as well as international meetings.

Goal:

Support the policies of the EU and the priorities of this IEE-call by closing a large gap, described in many reports: the major success factors for successful SUMP implementation are peer-to-peer contacts and a national support policy – and both are structurally lacking in almost all EU countries

Objectives during the project:

 1. Establish enduring national SUMP networks in all EU countries and Norway
 2. Establish an enduring and integrated European SUMP audit, training and policy transfer network
 3. Activate 250 cities in Europe to engage in SUMP and SUMP implementation
 4. Raise awareness about SUMP and its benefits at national and European level institutions

Strategic objectives for the long term (2020):

 1. Establish SUMP as major urban policy supported on a local, national and European level
 2. Reduce modal share of the car by on average 5% in 400 of the 483 cities above 100,000 inhabitants in Europe

Expected results:

 •     Establish enduring national SUMP networks in all EU countries and Norway
 •     Activate 250 cities in Europe to engage in developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan.
 •     Raise awareness about SUMP and its benefits at national and European level institutions

The estimated results of the project will be:

 •     190 million Euros total investments in sustainable mobility during the project and 800 million by 2020;
 •     1.5 million tonnes reduction of annual CO2 emissions by 2016 and 11 million by 2020;
 •     340,000 toe/year reduction in energy consumption by 2016 and 3.5 million toe/year by 2020.

Funding:

 • Total funding:  2,612,424 EUR
 • Financed by EU: 1,958,588 EUR

Duration:

 • 36 months

 

Seminārs “Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē”

 

      2016.gada 24.februārī notika trešais seminārs no cikla “Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē”, kas tika rīkots projekta ENDURANCE ietvaros. Seminārā piedalījās pašvaldību pārstāvji no Gulbenes novada, Ādažu novada, Bauskas novada, Saldus novada, Valmieras, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, plānošanas reģionu, Satiksmes ministrijas pārstāvji un citi transporta speciālisti, kuri ikdienā ir iesaistīti pilsētvides plānošanā, transporta plānošanā, satiksmes organizēšanā.

     Šajā seminārā tika aplūkotas divas galvenās tēmas: datu vākšana un modelēšana ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas vajadzībām un pasākumi virzībai uz ilgtspējīgu pilsētvides mobilitāti.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar plānošanas atbalsta instrumentiem – datu iegūšanu, veicot iedzīvotāju pārvietošanās apsekojumus, un modelēšanu, ar kuras palīdzību ir iespējams analizēt esošo mobilitātes situāciju un izstrādāt scenārijus iespējamām situācijām nākotnē.  Speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Nīderlandes dalījās ar pieredzi iedzīvotāju apsekojumu veikšanā par pārvietošanās paradumiem un datu izmantošanā.

     Kaurs Sarvs (Kaur Sarv), Transporta attīstības un investīciju departamenta izpilddirektors no Igaunijas Ekonomikas un sakaru ministrijas iepazīstināja ar 2015.gada nogalē veikto iedzīvotāju pārvietošanās apsekojumu Tallinā un apliecināja, ka apsekojumos iegūtie dati ļauj pārliecināties, vai līdz šim uz pieņēmumiem balstītie apgalvojumi atbilst īstenībai. Tallinas iedzīvotāju pārvietošanās apsekojums ir pozitīvs piemērs tam, ka arī ierobežotā laikā un ar ierobežotiem resursiem var iegūt plašu datu bāzi situācijas analīzei. K.Sarvs pievērsa uzmanību arī plaši izvērstai veloceliņu ierīkošanas programmai Igaunijā un to izmantošanai.  Igaunijā tiek plānots veloceliņu audits, lai izvērtētu šīs programmas lietderību.

     Džims Makgīvers (Jim McGeever), pilsētvides attīstības speciālists no Lietuvas atgādināja par paradigmas maiņu transporta plānošanā – mērķis nav uzlabot transportlīdzekļu satiksmi, bet gan cilvēku pārvietošanos, kas ļautu uzlabot dzīves kvalitāti noteiktā teritorijā.

     Pilsētvides mobilitātes speciālists Sanders Venstra (Sander Veenstra) no Nīderlandes norādīja uz vairākiem datu iegūšanas avotiem, kuri šodien ir pieejami, pateicoties transporta intelektuālajām sistēmām (transportlīdzekļu uztveršanas sensori, viedie luksofori, GPS). Kombinējot tos ar nacionālo vai vietējo apsekojumu datiem, var iegūt plašu datu bāzi satiksmes plūsmas analīzei.

     Vidzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants dalījās ar pieredzi iedzīvotāju aptaujas veikšanā par pārvietošanās paradumiem mazapdzīvotās lauku teritorijās un iepazīstināja ar jaunu iniciatīvu “Transports pēc pieprasījuma”, kas varētu tikt ieviests kā sabiedrisko transportu papildinošs risinājums.

     Lielu klausītāju interesi piesaistīja Rīgas domes Satiksmes departamenta Projektēšanas dokumentācijas nodaļas vadītāja vietnieka Jāņa Andiņa uzstāšanās par K.Barona ielas pārveidošanu Rīgā. Iecerētā risinājuma uzdevums ir panākt līdzsvaru starp visiem satiksmes dalībniekiem, tādējādi veidojot pievilcīgāku vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.  

Prezentācijas:

Atbalsta instrumenti tranporta plānošanā un lēmumu pieņemšanas procesā. Satiksmes dalībnieku aptauja.

Satiksmes dalībnieku aptauja kā datu iegūšanas metode. Tallinas piemērs.

Vai ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plāns mainīs mobilitātes vadību Lietuvā?

Iedzīvotāju mobilitātes vajadzības Vidzemē. Iedzīvotāju aptauja – process, rezultāti un ieguvumi.

Modelēšana kā atbalsta instruments ilgtspējīgas mobilitātes plānošanā.

Vairāku datu avotu izmantošana pilsētas transporta uzraudzībā. Piemērs: velosipēdu monitorēšana Enšēdes pilsētā.

Satiksmes līdzsvara plānošana. K.Barona ielas pārveidošana Rīgas pilsētā.

Kā nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidē?

Bildes:


 

Seminārs “Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē”

 

21.oktobrī Transporta un sakaru institūtā noritēja seminārs „Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē”. Seminārs notika projekta ENDURANCE ietvaros, kas veltīts  Eiropas pilsētu tīkla izveidei ar ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānošanas palīdzību, un kur viens no dalībniekiem ir arī Transporta un sakaru institūts.

 Seminārā piedalījās. pārstāvji no 10 Latvijas pilsētām un pašvaldībām, diviem plānošanas reģioniem un Satiksmes ministrijas.

 Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānošanas vadlīnijām un mobilitātes risinājumu tendencēm Eiropas valstīs. Seminārā tika sniegta informācija par mobilitātes jautājumu risināšanas iespējām un atbalsta instrumentiem Latvijā. Seminārs sniedza iespēju pilnveidot un apvienot zināšanas un pieredzi ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanā pilsētvidē, kā arī izaicināt tradicionālos plānošanas soļus, pievēršot uzmanību starpdisciplinārai sadarbībai un inovatīviem risinājumiem.

 Semināru atklāja TSI rektors Igors Graurs, kas savā uzrunā  apsveica semināra dalībniekus un atzīmēja semināra tematikas nozīmīgumu Baltijas jūras reģiona ekosistēmas problēmu kontekstā.

 TSI pētniece Kristīne Malnača  iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta ENDURANCE mērķiem un uzdevumiem. Viņa atzīmēja, ka projekts ir daļa no Eiropas vienotās platformas  ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānošanai (SUMP – Sustainable Urban Mobility Planning). Minētās koncepcijas realizācija tiek īstenota programmas  EPOMM (European Platform on Mobility Management) ietvaros, kuru vadības līmenī organizē 25 Eiropas valstis. Pašlaik Latvija tieši nav iesaistīta  EPOMM darbībā, bet veic tikai novērojumu monitoringu. Šajos apstākļos  organizētajam semināram ir īpaša nozīme, jo  tas ļauj iepazīties ar šī Eiropas pilsētu un pašvaldību pārstāvju tīkla, kas tieši iesaistīti nacionālā līmeņa transporta plānošanas procesos,  darbības galvenajiem virzieniem.

 Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktores vietniece Inta Rozenšteine uzstājoties pastāstīja par SUMP nacionālajiem atbalsta instrumentiem, sīkāk aprakstot Eiropas pieeju šim jautājumam vēsturiskās  attīstības gaitā un programmas svarīgākos uzdevumus līdz 2030.gadam. Minot veiksmīgas plānošanas piemērus atsevišķās Eiropas valstīs, viņa norādīja galvenos Eiropas SUMP jomas programmu rekomendētos intervences virzienus un  svarīgākos nacionālās politikas akcentus mobilitātes jomā.

 TSI zinātniskās daļas vadītājs Mihails Savrasovs savā prezentācijā detalizēti iepazīstināja klātesošos ar  SUMP saturisko pusi  un tā galvenajām komponentēm, kā arī pastāstīja par Transporta un sakaru institūtā projekta ENDURANCE ietvaros veiktajiem darbiem, detalizēti raksturoja SUMP izstrādes 11 galveno posmu un to 32 svarīgākos plānošanas pasākumus.

 Pētniece Kristīne Malnača atsevišķi pievērsās SUMP izstrādei mazajām pilsētām.  Savā prezentācijā viņa minēja konkrētus piemērus, detalizēti raksturojot  tāda veida darbu trīs Eiropas pilsētās  un šo pilsētu galvenos sasniegtos rezultātus.

 Īpašu semināra dalībnieku interesi izraisīja  Jelgavas pilsētas Domes Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas Gunitas Osītes un Daugavpils pilsētas Domes  Attīstības departamenta   vadītājas Sabīnes Šņepstes uzstāšanās. Savās prezentācijās viņas pastāstīja par galvenajiem plāniem un projektiem  transporta, pilsētas infrastruktūras attīstības jomā, mobilitātes ilgtspējīgu attīstību līdz 2020.gadam. Abu pašvaldību pārstāvju  ziņojumos īpašs akcents tika likts uz transporta un inženiertīklu attīstību industriālajās zonās un uz perspektīvajām industriālajām teritorijām.

Noslēgumā semināra dalībnieki TSI treneru vadībā, kas projekta  ENDURANCE ietvaros bija izgājuši īpašu apmācību, organizēja grupu darbu trīs komandās, kas bija vērsts uz  SUMP izstrādes metodikas un sistēmiskas realizācijas apguvi.

Seminārs noslēdzās ar neformālu diskusiju un viedokļu apmaiņu pie kafijas. Semināra dalībnieki atzīmēja tā lietderību, uzsverot, cik noderīgas ir tāda veida tikšanās un diskusijas akadēmiskajā telpā un pauda velmi turpināt līdzīga veida seminārus arī nākotne.

 Prezentācijas:

Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē

Pilsētu mobilitātes jautājumu risināšanas iespējas. Atbalsta instrumenti.

Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014-2020. Rīcībpolitika mobilitātes jautajumos.

Ilgspējīga transporta attīstība Daugavpils pilsētā

SUMP koncepcijas īstenošana Eiropas mazajās pilsētās

Eiropas platforma mobilitātes jautājumu risināšanai. Projekts ENDURANCE.

Vadlīnijas ilgtspējīgai mobilitātes plānošanai pilsētvidē (SUMP –SustainableUrbanMobilityPlanning)

Pictures:

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts