Design of National Transport Intelligent System Development Model

Head of the Project from TSI:

Igor Kabashkin, Dr. hab.sc.ing., Prof.

LZP projekta Nr. 10.0003.4.   LZP (2010-2013).

 

1. Projekta mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis – celt Latvijas transporta sistēmas funkcionēšanas efektivitāti intelektuālo transporta sistēmu izmantošanas rezultātā.

Galvenie uzdevumi:

  • transporta sistēmas vajadzību analīze no tās nodrošinājuma ar intelektuālo transporta sistēmu līdzekļiem;
  • nacionālās transporta sistēmas intelektuālās transporta sistēmas modeļa izstrāde;
  • pilsētas aglomerācijas intelektuālās transporta sistēmas modeļa izstrāde;
  • intelektuālo transporta sistēmu izmantošanas koncepcijas izstrāde atbilstoši Latvijas apstākļiem;
  • intelektuālo transporta sistēmu atklātās arhitektūras ideoloģijas izstrāde.

2. Projekta zinātniskā aktualitāte

     Vienotas Eiropas telpas izveidošanu lielā mērā nosaka telekomunikāciju un informatīvo tehnoloģiju attīstība, no vienas puses, un Eiropas valstu transporta tīklu integrācija, no otras puses.

Zinātniskajā un praktiskajā aspektā augstākminētie faktori rod savu izpausmi pēdējos gados dinamiski attīstošos zinātniskajos virzienos: telemātikā un loģistikā.

ES struktūras programmas zinātnē un tehnoloģijā  ietvaros tiek īstenoti ap 100 starptautisko projektu transporta telemātikas jomā . Projektu tematika aptver plašu pētījumu loku: sākot ar kustības vadīšanu ar pavadoņu sakaru sistēmām, navigācijas un novērošanas sistēmu izmantošanu, un beidzot ar ceļu satiksmes vadības intelektuālajām sistēmām.

Telemātikas strauja attīstība rada kvalitatīvi jaunus apstākļus zinātniskajiem pētījumiem un praktiskajiem pielietojumiem loģistikas jomā. Zinātniskajā plānā tas rod savu izpausmi sarežģīto multimodālo un daudzlīmeņu transporta tīklu modelēšanā un praktiskajā izstrādē, kuru savstarpējie sakari un vadīšana tiek veikta, izmantojot mūsdienu telekomunikāciju un informatīvās tehnoloģijas.

3. Projekta kultūras, sociālā un tautsaimnieciskā aktualitāte

Projekta stratēģiskais mērķis kultūras, sociālajā un tautsaimnieciskajā jomā– rosināt Latvijas transporta sistēmas attīstību un veicināt tās intelektualizāciju un iekļaušanos Trans-Eiropas un Pan-Eiropas transporta tīklā; iekļaušanās iespēju nodrošina sistēmas attīstības līmenis, ekonomiskā pievilcība, tehniskā pilnvērtība un tehnoloģiskais spējīgums.

4. Paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība

Transporta intelektuālo sistēmu attīstības virziens aptver Latvijas transporta, tajā skaitā multimodālā, telekomunikāciju un informatīvā nodrošinājuma metodoloģiskās bāzes izstrādi, lai uz tās pamata veidotu transporta informatīvā un telekomunikāciju nodrošinājuma integrētu sistēmu. Transporta sistēmas integrēta modeļa izstrādei un turpmākai tā lietošanai tiks analizēti datu ieguves avoti. Informācijas atjaunošanas mērķiem tiks  izstrādāta datu ieguves un pastāvīgas aktualizācijas metodoloģija.

Pašlaik ir nodibināta speciāla Starptautiskās standartizācijas organizācijas komiteja, kura apvieno 13 darba grupas dažādos transporta telemātikas sistēmu izveides un ieviešanas aspektos. Intelektuālo transporta sistēmu jomā nacionālās programmas darbojas ASV, Japānā, Lielbritānijā, Somijā u.c. valstīs. Intelektuālo transporta sistēmu nacionālās koncepcijas un arhitektūras izstrāde Latvijā ļaus transporta sistēmu vadības problēmas risināt uz mūsdienu tehnoloģiju bāzes.

5. Paredzamo rezultātu praktiskā nozīmība Latvijas kultūrā, izglītībā un tautsaimniecībā

Programmas izstrāde un īstenošana:

1. Veicina jauno tehnoloģiju attīstības tendenču analīzi transporta sfērā un jauno tehnoloģiju attīstības virzienu izstrādi Latvijā “inteliģentās” transporta sistēmas koncepcijas ietvaros katram transporta veidam un visai transporta sistēmai kopumā;

2. Ļauj izstrādāt transporta sistēmu modelēšanas metodoloģiju to vadībai ar telemātikas sistēmu palīdzību;

3. Ļauj izstrādāt makro un mikro līmeņa intelektuālo transporta sistēmu modeļu kompleksu;

4. rada nacionālo transporta sistēmu funkcionēšanas vienotās informatīvās telpas metodoloģisko pamatu;

5. Noformulē prasības statistiskajiem datiem, kas nepieciešami optimālu lēmumu pieņemšanai transporta sistēmu analīzei mikro un makro līmeņos;

6. Nodrošina mācību programmu izstrādi transporta speciālistu apmācībai un viņu kvalifikācijas celšanai  inteliģentās transporta sistēmas un jauno tehnoloģiju jomā;

7. Rada iespēju izveidot datu bāzi  par Latvijas ekspertiem inteliģentās transporta sistēmas un jauno tehnoloģiju jomā;

8. Palīdz identificēt galvenos virzienus transporta sistēmas vienotas informatīvās telpas radīšanas problēmu risināšanai;

9. Rada priekšnosacījumus transporta sistēmas darbības procesu informatīvā nodrošinājuma struktūras identifikācijai;

10. Veicina efektivitātes un produktivitātes pilnveidošanu;

11. Rosina benchmarking metodoloģijas piemērošanu piegāžu/intermodālo transporta ķēžu veidošanā, un loģistikas un piegāžu ķēžu vadības efektīvo metožu piemērošanu transportā;

12. Veicina transporta  drošuma un vides saderības pilnveidošanu.

6. Iegūto rezultātu paredzamais praktiskais lietojums (lietišķiem pētījumiem)

1. Latvijas transporta telekomunikāciju un informatīvā nodrošinājuma metodoloģiskās bazēs izstrāde;

2. Transporta sistēmas telekomunikāciju un informatīvā nodrošinājuma integrēta modeļa izstrāde;

3. Starptautisko programmu analīze transporta procesu informatīvā nodrošinājuma jomā;

4. Reģionālo transporta loģistisko sistēmu formēšanas zinātniskais nodrošinājums;

5. Zinātniski pamatotas loģistikas pieejas izstrādāšana starptautisko starpmodālo un multimodālo kravas pārvadājumu vadīšanai;

6. Latvijas integrētas transporta informācijas sistēmas koncepcijas īstenošanas zinātniskais nodrošinājums, lai izveidotu loģistikās sistēmas transporta objektu vienotu informatīvo telpu;

7. Loģistisko pārvaldes lēmumu efektivitātes novērtējuma kritēriju izstrāde;

8. Transporta plūsmu un loģistiskās sistēmas mezglu darbības modelēšana;

9. Jaunu tehnoloģisku platformu izmantošanas nodrošināšana, kas ceļ loģistisko kanālu funkcionēšanas efektivitāti (navigācijas un sakaru satelītu sistēmas, integrētie informatīvo tiklu u.c.).

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts