Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs (43481)

Akreditācija: līdz 2022. gada 31. decembrim

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Veidojiet programmatūru izstrādātāja karjeru, iegūstot bakalaura grādu datorzinātnēs. Uzkrājiet pieredzi un iemaņas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi spētu darboties vienā no straujāk augošajām nozarēm!"

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., profesors
Boriss Mišņevs
 

Personība, kura…

vēlas iegūt zināšanas un pieredzi datorzinātnēs, lai varētu veidot karjeru kādā no šīs zinātnes novirzieniem, kur nepieciešamas eksperta līmeņa iemaņas

Vēlas kļūt par...

analītiķi/datorsistēmu inženieri, lietojumprogrammatūras izstrādes inženieri, programmatūras inženieri, mājas lapas izstrādātāju, informācijas drošības speciālistu, testēšanas inženieri, QA inženieri, automatizācijas risinājumu arhitektu, automatizācijas risinājumu izstrādātāju

Vēlas nākotnē…

definēt, aprakstīt un analizēt praktiskas datorzinātņu problēmas

atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to, lai atrisinātu skaidri definētas problēmas

piedalīties programmatūras produktu izstrādē

demonstrēt izpratni par datorzinātņu lomu plašākā sociālā kontekstā

uzņemties atbildību par dalību programmatūras izstrādes projektos

 

Par programmu

Bakalaura programma datorzinātnēs ir viena no pieprasītākajām bakalaura programmām pasaulē. Izglītoti datorspeciālisti ar fundamentālām zināšanām datorzinātnēs, augstākajā matemātikā un datortehnoloģijās spēj patstāvīgi adaptēties profesionālam darbam mainīgas darba vides apstākļos. Programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar vadošajiem Latvijas un starptautiskiem IT uzņēmumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vada augsti kvalificēti pilna laika akadēmiķi un vieslektori no ārzemēm. Iegūtās zināšanas dod iespēju absolventiem patstāvīgi adaptēties profesionālajam un mainīgajam darba tirgum, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā1080 EUR980 EUR 

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Augstākā matemātika1015.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra812.0
Datu bāzes un bankas46.0
Datu struktūras un algoritmi46.0
Diskrētā matemātika46.0
Objektorientētā programmēšana69.0
Operētājsistēmas46.0
Optimizācijas metodes23.0
Programmatūras izstrādes projektu vadība23.0
Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija812.0
Programmēšana812.0
Programmēšanas valodu principi46.0
Sistēmas programmēšana46.0
Sistēmu modelēšana46.0
Skaitliskās metodes46.0
Statistisko datu datorapstrādes metodes46.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
Angļu valoda karjeras vadībā23.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Ievads specialitātē23.0
Izstrāde .Net vidē23.0
Lietišķā komunikācija profesionālā darbībā23.0
Mobilo un tīkla aplikācijas izstrādē23.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
Svešvaloda23.0
Datu bāzes un bankas (KD)23.0
Diskrētā matemātika KD23.0
Bakalaura darbs1015.0Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Datortīkli812.0
Funkcionālā programmēšana23.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
Ievads intelektuālās sistēmās46.0
Kompilatoru projektēšana46.0
Loģiskā programmēšana23.0
Web-aplikāciju uzbūve23.0
Datorgrafikas algoritmiskie līdzekļi23.0
Datortīklu drošība23.0
Java aplikācijas izstrāde23.0
Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi23.0Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets812.0
 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts