Cienījamie Transporta un sakaru institūta studenti! | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Cienījamie Transporta un sakaru institūta studenti!

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/f64_tsi_sports_20190415_040.jpg?itok=ScgQjhFw

Ir beidzies vēl viens mācību gads! Kādam no jums tas bija pirmais mūsu institūtā, bet cits jau gatavojas izlaiduma darba aizstāvēšanai un iztēlojas, kāds būs izlaiduma vakars. Katru gadu mēs veicam studentu aptauju – tā notika arī 2018./2019. mācību gada otrā semestra sākumā, un mēs sakām paldies visiem studentiem, kas tajā piedalījās. Mēs gan gribētu, lai aptaujā piedalītos vairāk dalībnieku. Ceram – ja jūs redzēsiet, ka institūta vadība ieklausās jūsu viedoklī un reaģē uz jūsu aizrādījumiem, tad palielināsies to studentu skaits, kas piedalās aptaujā.

Mācību darba rezultātus konkrētos priekšmetos mēs vēl apkoposim eksāmenu sesijas laikā, bet šobrīd gribam informēt par to, kas ir izdarīts vai ko plānojam darīt, reaģējot uz jūsu aizrādījumiem un ierosinājumiem.

 

Ar mācību procesa organizāciju saistīto problēmu risināšana

Pārāk maz C bloka priekšmetu

C bloka priekšmeti ir izvēles priekšmeti, un no 2019. gada 1. septembra tiek plānots paplašināt piedāvāto priekšmetu sarakstu.

Atskaites papīra formātā

2020. gadā plānojam pāriet uz atzīmju ievadīšanas elektronisko formu, attiecīgi šis process būs ērtāks gan studentiem, gan pasniedzējiem.

Studiju daļā strādājošo darbinieku kompetence, sadarbojoties ar studentiem

Kopš 2019. gada 30. aprīļa institūta mājaslapā var iesniegt elektronisku pieprasījumu izziņas sagatavošanai. Ceram, ka studentiem tas būs ērti un samazinās rindas nodaļā.

Studentu apkalpošanas nodaļas darbinieki regulāri apmeklē nodarbības, kas paredzētas, lai palīdzētu viņiem iemācīties operatīvi risināt sarežģītas problēmas. Kārtējās apmācības notiks 2019. gada jūnijā.

Ilgs studentu iesniegumu izskatīšanas laiks

Nākamajā mācību gadā tiek plānots digitalizēt studentu iesniegumu aprites procesu, lai paātrinātu to izskatīšanu un studenti varētu paši sekot iesnieguma izskatīšanai.

Biežas lekciju saraksta izmaiņas

Noteikumi par izmaiņām apstiprinātajos lekciju sarakstos un sesiju grafikos tiks pārskatīti un aktualizēti līdz 01.07.2019. un stāsies spēkā jaunajā mācību gadā.

Materiālu aktualitāte un izvietojums e-mācību sistēmā

Fakultātēs tiks analizēti e-mācību sistēmas materiāli, ņemot vērā šī mācību gada rezultātus, un līdz 2019./2020. mācību gadam tiks izstrādāts un apstiprināts obligāto mācību un metodisko materiālu saraksts, vienotas to noformējuma prasības un aktualizēšanas procedūra.

Citi komentāri par mācību darba organizāciju:

  • nevienmērīga mācību darba slodze atsevišķos semestros un mācību gados;
  • piedāvājumi par izmaiņām mācību plānos;
  • u. c.

Studiju daļa kopā ar mācību prorektoru turpinās rīkot sanāksmes kopā ar grupu vecākajiem, kurās ir iespēja uzdot aktuālus jautājumus un risināt problēmas.

Apspriežu rezultāti tiks izskatīti mācību programmu padomēs un ņemti vērā, plānojot jauno mācību gadu.

 

Materiāli tehniskā nodrošinājuma praktisko problēmu risināšana

Nekomfortabla temperatūra auditorijās (223. un 225. auditorijā)

Saskaņā ar apstiprināto plānu institūtā regulāri notiek telpu remontdarbi, tostarp mācību klašu stāvokļa uzlabošana. 2018./2019. mācību gadā tika izremontētas trīs auditorijas 2. stāvā, bet 225. auditorija tika pārveidota par bibliotēkas lasītavu. Tajās visās ir uzstādīta jauna gaisa kondicionēšanas iekārta. 2019./2020. mācību gadā pievērsīsim uzmanību apstākļu uzlabošanai 223. auditorijā.

Dažos kabinetos ir jāatjauno datortehnika. Pirmkārt tas attiecas uz CISCO laboratoriju

2018./2019. mācību gadā institūts iegādājās 113 datortehnikas vienības, kas ir izvietotas informātikas kabinetos. Līdz 2019. gada beigām tiks iegādātas vēl 60 vienības auditorijām Rīgā un Daugavpils filiālē. Tādējādi informātikas kabinetu modernizēšana būs pabeigta. Ja būs nepieciešama tehnikas papildu nomaiņa, tas tiks darīts 2020. gadā.

Koriģēt bibliotēkas darba laiku

Pašlaik līdz plkst. 19.00 bibliotēka strādā vienu dienu nedēļā. Plānojam, ka no septembra bibliotēka līdz plkst. 19.00 strādās divas dienas nedēļā.

Sniegt kursa darbu un citu darbu izdrukāšanas iespējas

Kopš 2019. gada 24. aprīļa studentu rīcībā ir jaunā bibliotēkas lasītava, kur ir pieejami drukāšanas un kopēšanas pakalpojumi.

Vakara nodaļas studenti nevar izmantot kafejnīcu

Tā kā iepriekšējie nomnieki līgumu lauza pirms termiņa, diemžēl 2018./2019. mācību gada beigās institūta kafejnīca nestrādāja vispār un nebija pieejama nevienam. Pašlaik meklējam jaunu kafejnīcas operatoru, kam darbs jāsāk no 2019. gada 1. septembra. Slēdzot nomas līgumu, tajā tiks noteikts arī ēdnīcas darbalaiks, kas būs ērts arī vakara nodaļas studentiem.

Garderobe

Jautājums par garderobes izveidošanu institūtā tiek pastāvīgi pētīts. Diemžēl, ēkas telpu plānojums ir tāds, ka izveidot garderobi ēkas 1. stāvā ir ļoti sarežģīti. Risinājums pagaidām nav rasts, tomēr vadība izskatīs visas konkrētās studentu idejas un priekšlikumus par garderobes iespējamo atrašanās vietu.

 

Ceram, ka iepriekš minētā informācija sniedza atbildes uz būtiskākajiem aizrādījumiem un piedāvājumiem. Augstskolas vadība vienmēr priecājas ieklausīties studentu viedoklī un ir gatava īstenot visas konstruktīvās idejas un ierosinājumus. Aicinām jūs būt aktīviem, rūpēties par savām mājām – Transporta un sakaru institūtu – un kopīgiem spēkiem veidot to skaistāku un ērtāku, lai būtu patīkami strādāt un mācīties. Visiem vēlam veiksmi, un uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

 

AS „Transporta un sakaru institūts”
valdes priekšsēdētāja, profesore I. Jackiva

rektora p. i. J. Kanels

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts