Aviācijas vadība | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Aviācijas vadība

Programmas nosaukums: Aviācijas vadība

Studiju virziena nosaukums: vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Iegūstamais grāds: profesionālā maģistra grāds aviācijas vadībā

Licence: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kurā tiek īstenota programma  ir akreditēts līdz  2020.gada 31. decembrim (Licence Nr. 04038-23)

Studiju valoda: angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

 • pilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri) / 1,5 studiju gadi (3 semestri)*
 • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi (5 semestri) / 2 studiju gadi (4 semestri)*

* Ar profesionālo bakalaura grādu un apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā

Programmas apjoms:  60 un 80 kredītpunkti

Prasības uzņemšanai: 

 • Studiju programmas apjoms 60 KP: profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, transportā, loģistikā, aviācijas transportā un/vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas, administrēšanas, uzņēmējdarbības vadības, loģistikas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība, un apgūta profesionālā prakse vismaz 20 KP apjomā 
 • Studiju programmas apjoms 80 KP: bakalaura grāds vadībzinātnē, ekonomikā, loģistikā, transportā, uzņēmējdarbības vadībā, administrēšanā, aviācijas transportā, vai tam pielīdzināma izglītība 

Studiju  programmu paredzēts īstenot angļu valodā, tāpēc ir noteiktas papildus iestāšanās prasības reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaudei: angļu valodas sertifikāts IELTS vai TOEFL vai cits starptautiski atzīts sertifikāts. Ja nav attiecīga sertifikāta, jākārto  angļu valodas tests  vai jāveic pārrunas.  Ja iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams.

Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” ir unikāla mācību programma, kas izveidota ciešā sadarbībā ar aviācijas nozares organizācijām un kuras galvenais mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu vadītājus vienā no visstraujāk augošajām pasaules nozarēm un 21.gadsimta globālās ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem.

Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” sniedz iespēju veidot starptautisku profesionālo karjeru tādos ar aviācijas nozari saistītos uzņēmējdarbības virzienos kā gaisa kuģu pasažieru un aviācijas kravu pārvadājumi, lidostu, lidsabiedrību, gaisa kuģu tehniskās apkopes, un citu ar nozari saistīto uzņēmumu vadība. Programma var būt pievilcīga ne tikai aviācijas nozares profesionāļiem, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas nozarē, bet arī citu nozaru speciālistiem, kuru darbība tieši vai pastarpināti ir saistīta ar aviāciju, kā, piemēram, tūrisma, finanšu un investīciju, apdrošināšanas, loģistikas, tranzīta, augsto tehnoloģiju preču ražošanas un citu nozaru speciālistiem, kā arī tiem, kas vēlas savu tālāko karjeru saistīt ar aviācijas nozari.

Programmas pasniedzēji ir starptautiski atzīts TSI akadēmiskais personāls, kā arī augstākā līmeņa aviācijas nozares vadītāji un vieslektori. Programmas ietvaros studējošajiem ir iespēja apgūt gan uzņēmuma vadības teoriju, gan iegūt padziļinātas un praktiskas zināšanas tieši aviācijas nozares uzņēmējdarbības vadībā, mācoties sekojošus obligātos un izvēles priekšmetus:

 • Globālā  ekonomika un starptautiskā biznesa vide
 • Finanšu vadība
 • Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi
 • Cilvēkresursu vadība un līderība
 • Pētījumu metodes un projektu vadība
 • Lidostu vadība
 • Aviokompāniju vadība
 • Gaisa kuģu apkopes vadība
 • Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā
 • Kvalitātes un drošības vadība aviācijā
 • Starptautiskās tirdzniecības un aviācijas juridiskie aspekti
 • Angļu valoda aviācijā
 • Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā
 • Mārketinga vadība

Studiju laikā katram no programmas studentiem būs iespēja praktiski pielietot savas zināšanas, izejot praksi kādā no TSI aviācijas nozares sadarbības organizācijām, tādējādi iegūstot profesionālo pieredzi, lai jau uzreiz pēc studiju beigām būtu konkurētspējīgiem nozares darba tirgū.

Fakultāte: Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Programmas apraksts

Prezentācija “Professional Master’s programme Aviation Management”

Programmas direktors: Artūrs Saveļjevs, TSI lektors, starptautiskās lidostas "Rīga" valdes loceklis, MSc in Airport Planning and Management (Cranfield University, UK)

Kontaktpersona: Olga Zervina, e-pasts: zervina.o@tsi.lv

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts