Aktuālie pētījumu temati doktorantūrā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Aktuālie pētījumu temati doktorantūrā

N

Zinātniskais vadītājs

Katedra

English

Latviešu

Русский

1.

Boriss Mišnevs, Dr.sc.ing., profesors

Datorsistēmu programmatūras katedra

Cloud solutions for Multimodal Transport Management*

Mākoņu risinājumi multimodālā transporta vadībai

Облачные решения для управления мультимодальным транспортом

2.

Boriss Mišnevs, Dr.sc.ing., profesors

Datorsistēmu programmatūras katedra

Internet of Things (IoT) as a tool for decision support in the intelligent transport systems

Lietu internets (IoT) kā lēmumu pieņemšanas riks intelektuālas transporta sistēmās

Интернет вещей (IoT) как инструмент для принятия решений в интеллектуальных транспортных системах

3.

Irina Jackiva, Dr.sc.ing., profesore

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

Big Data collection and Analysis Lifecycle for Passenger Transportation tasks*

Liela apjoma datu savākšanas un analīzes dzīves cikls pasažieru pārvadājumu uzdevumos

Сбор данных больших объемов и жизненный цикл анализа этих данных в задачах пассажирских перевозок

4.

Irina Jackiva, Dr.sc.ing., profesore

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

Holistic approach to safety and security in Multimodal Transportation Hub*

Holistiskā pieeja drošībai un aizsardzībai multimodālos transporta mezglos

Целостный подход к надежности и безопасности в мультимодальных транспортных узлах

5.

Irina Jackiva, Dr.sc.ing., profesore

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

Multimodal Transportation Hub Location Problem (Passenger or Freight)*

Multimodālo transporta mezglu izmitināšanas problēma (pasažieru vai kravas)

Проблема размещения мультимодальных транспортных узлов (пассажирских или грузовых)

6.

Irina Jackiva, Dr.sc.ing., profesore

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

Multimodal Passengers Terminals: Developing Indicators for better level of service monitoring*

Multimodālie pasažieru termināli: rādītāju attīstība vēlamo pakalpojuma līmeņa uzraudzībai

Мультимодальные пассажирские терминалы: разработка индикаторов для мониторинга уровня сервиса

7.

Jurijs Tolujevs, Dr.habil.sc.ing., profesors

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

Modeling and analysis of data flows from smart logistic objects in transport chains*

Datu plūsmu no smart loģistikas objektiem transporta ķēdēs modelēšana un analīze

Моделирование и анализ потоков данных от умных логистических объектов в транспортных цепях

8.

Mihails Savrasovs, Dr.sc.ing, Docents

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

OD matrix estimation based on BIG DATA for sustainable mobility

Pārvietošanas matricas novērtēšana balstoties uz BIG DATA ilgtspējīgai mobilitātei

Оценка OD матрицы на основе больших объемов данных для устойчивой мобильности

9.

Mihails Savrasovs, Dr.sc.ing, Docents

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

DSS in safety and security for public transport hubs*

Lēmumu atbalsta sistēma transporta mezglu drošībai

Система поддержки принятия решений для безопасности транспортных узлов

10.

Mihails Savrasovs, Dr.sc.ing, Docents

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

Cargo hubs management based on advanced technologies*

Kravu mezglu vadība balstoties uz viedam tehnoloģijām

Управление грузовыми узлами на основе передовых технологий

11.

Igors Kabaškins, Dr.habil.sc.ing., profesors

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

The models of decision support in the intelligent transport systems*

Lēmumu pieņemšanas atbalsta modeļi intelektuālās transporta sistēmās

Модели поддержки принятия решений в интеллектуальных транспортных системах

12.

Igors Kabaškins, Dr.habil.sc.ing., profesors

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

Resilience of applications in the intelligent transport systems*

Intelektuālu transportu sistēmu aplikāciju bojājumpiecietība

Отказоустойчивость приложений интеллектуальных транспортных систем

13.

Aleksandrs Grakovskis, Dr.sc.ing., profesors

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

Methods and algorithms for sensor systems for intelligent management and control of transport networks*

Viedo vadības un kontroles transporta tīklu sensoru sistēmu metodes un algoritmi

Методы и алгоритмы сенсорных систем для интеллектуального управления и контроля транспортных сетей

14.

Aleksandrs Grakovskis, Dr.sc.ing., profesors

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

Methods and algorithms for the person’s identification in the problem of automatic border control for passenger transport hubs*

Personu identificēšanas pasažieru transporta mezglu automātisko robežpunktu kontroles uzdevumā metodes un algoritmi

Методы и алгоритмы идентификации персон в задачах автоматического контроля пограничных переходов для пассажирских транспортных узлов

15.

Valerijs Kutevs, Dr.sc.ing., profesors

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

Research of data processing and interpretation methods for subsurface radar probing systems

Datu apstrādes un interpretācijas metožu pētījums zemvirsmas radiolokācijas zondēšanas sistēmās

Исследование методов обработки и интерпретации данных радиолокационных систем подповерхностного зондирования

16.

Aleksandrs Kraiņukovs, Dr.sc.ing., As profesors

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

Evaluation of the effectiveness of urban charging systems of electric vehicles

Elektrotransportlīdzekļu pilsētas uzlādes sistēmu efektivitātes vērtējums

Оценка эффективности городских систем зарядки электротранспортных средств

17.

Aleksandrs Kraiņukovs, Dr.sc.ing., As profesors

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

Smart services of electric vehicles charging systems

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes sistēmu intelektuālie servisi

Интеллектуальные сервисы систем зарядки электротранспортных средств

18.

Aleksandrs Krivčenkovs, Dr.sc.ing, Docents

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

A study of performance and improving efficiency mechanisms of the data transfer in a high-speed wireless data networks

Pētījums par veiktspēju un uzlabojot efektivitāti mehānismus datu pārraides pēc liela ātruma bezvadu datu pārraides tīklu

Исследование производительности и механизмов повышения эффективности передачи информации в высокоскоростных беспроводных сетях

19.

Aleksandrs Krivčenkovs, Dr.sc.ing, Docents

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

The analysis and multi-criteria selection of 5G-level technologies for applications associated with data transfer for mobile objects

Analīze un daudzkritēriju izvēli 5G līmeņa tehnoloģiju lietojumiem, kas saistīti ar datu pārraidi mobilajiem objektiem

Анализ и многокритериальный выбор технологий уровня 5G для приложений, связанных с передачей данных для подвижных объектов

20.

Genadijs Gromovs, Dr.sc.ing, As.profesors

Transporta un logistikas katedra

Green logistics networks

„Zaļie” loģistikas tīkli

«Зеленые» логистические сети

21.

Genadijs Gromovs, Dr.sc.ing, As.profesors

Transporta un logistikas katedra

Green transportation in environment sustainable supply chains

„Zaļa” transportēšana vides draudzīgās piegādes ķēdēs

«Зеленая» транспортировка в экобезопасных цепях поставки

22.

Vladimirs Labendiks, Dr.habil.sc.ing., profesors

Aviācijas transporta katedras

Improvement of maintenance of vehicles on the basis of decision system support

Transportlīdzekļu tehniskās apkalpošanas pilnveidošana uz lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas pamata

Совершенствование технического обслуживания транспортных средств на основе системы поддержки принятия решений

23.

Vladimirs Labendiks, Dr.habil.sc.ing., profesors

Aviācijas transporta katedras

Improvement of system of monitoring of technical condition of vehicles for provide e-maintenance

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas pilnveidošana е- apkalpošanas nodrošināšanai

Совершенствование системы мониторинга технического состояния транспортных средств для обеспечения е-обслуживания

24.

Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec, profesore

Ekonomikas, finanšu un vadības katedra

The Impact of Transport Infrastructure Investments on Regional Development and Economic Growth

Transporta infrastruktūras investīciju ietekme uz reģiona attīstību un ekonomiskā izaugsme

Влияние инвестиций в инфраструктуру транспорта на развитие региона и экономический рост

25.

Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec, profesor

Ekonomikas, finanšu un vadības katedra

Evaluation Criteria and Measures of Effectiveness of Multimodal Urban Transportation Services*

Pilsētas multimodālo transporta pakalpojumu novērtēšanas kritēriji un efektivitātes novērtēšanas rādītāji

Оценочные критерии и измерители эффективности мультимодального городского транспортного обслуживания

26.

Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec, profesore

Ekonomikas, finanšu un vadības katedra

Designing the Model of Management of Logistics Companies in the Context of Corporate Governance System*

Loģistikas kompānijas vadības modeļa izstrāde korporatīvās pārvaldības sistēmas kontekstā

Разработка модели управления логистическими компаниями в контексте системы корпоративного управления

27.

Julija Stukalina, Dr.sc.admin., As. profesore

Humanitāro zinātņu katedra

Development of managerial solutions for intermodal freight transportation in the framework of implementing the European Union’s Common Transport Policy for sustainable mobility*

Vadības lēmumu izstrādāšana intermodālo kravu pārvadājumu jomā kopējās Eiropas transporta politikas īstenošanas ietvaros ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai

Разработка управленческих решений в области интермодальных грузовых перевозок в рамках реализации общей Европейской транспортной политики для обеспечения устойчивой мобильности

* These researches can be supported in the frame of Project ALLIANCE (http://alliance-project.eu/)

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts